Biškupija 60 ljet
ORF
ORF
RETROSPEKTIVA

Veliko svečevanje dijeceze 2020.

Na vjerskom polju je i 2020. ljeta bilo dost zanimljivih zbivanj i jubilejov. Pred 25. ljeti je umro Štefan László, prvi biškup novo utemeljene dijeceze Željezno. Ona je u ovom ljetu svečevala 60. obljetnicu svojega postojanja.

60 ljet biškupija Željezno

Mašom za blaženoga Ladislava Batthyány-Strattmanna, ki je pokopan u baziliki Novoga Grada, je biškupija Željezno započela u januaru svetačnosti prilikom 60. obljetnice svojega postojanja.

Biškupija 60 ljet, Novi Grad grob Ladislava Batthyány-Strattmanna
ORF
Biškup Egidije Živković i drugi dušobrižniki su se spomenuli pokojnoga blaženoga Ladislava Batthyány-Strattmanna.
Biškupija 60 ljet, Novi Grad grob Ladislava Batthyány-Strattmanna
ORF
U baziliki je bila svetačna maša prilikom 60. jubileja dijeceze Željezno.

Biškupija Željezno je u ovom ljetu kanila veliko svečevati 60. obljetnicu svojega utemeljenja. Ali zbog pandemije koronavirusa je ispao cio red predvidjenih priredab.

Na Veliku mašu su se u Crikvi na brigu ipak spomenuli ovoga značajnoga dana u povijesti dijeceze sa svetačnom mašom. Papa Ivan XXIII. je naime 15. augusta 1960. ljeta utemeljio dijecezu, čiji prvi biškup je nastao Trajštofac Štefan László.

60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškup Egidije Živković pri svetoj maši prilikom 60. jubileja dijeceze u Crikvi na brigu u Željeznu.
Posvećenje biškupa Štefana Laszla
ORF
Štefan László je 14. oktobra 1960. ljeta imenovan prvim biškupom novo utemeljene dijeceze Željezno.

Egidije Živković iz Stinjačkoga Vrha je pred desetimi ljeti, po biškupu Pavlu Ibyu nastao treti pastir Željezanske biškupije.

Heilige Messe Ägidius Zsifkovics
ORF
Egidije Živković je 25. septembra u stolnoj crikvi svečevao jubilejsku mašu prilikom svojega posvećenja pred 10. ljeti za tretoga biškupa dijeceze Željezno.

Jubilejem najmladje austrijanske biškupije se je bavila i izložba „Panonska povijest odnosno panonske povidajke“ u Dijecezanskom muzeju u Željeznu.

Biškupska soba u dijecezanskom muzeju
ORF
Biškupska soba sadržava sve portrete apoštoslkih administratorov i svih trih dijecezanskih biškupov.

Farnik Tome Krojer svečevao oproštajnu mašu

Koncem augusta je stupio 70-ljetni Tome Krojer kot farnik u mirovinu. Kanonik Krojer se je po 13 ljeti oprostio sa svetom mašom u Klimpuhu od svojih vjernikov. A 15 ljet dugo je bio odgovoran za susjedsku faru Cindrof.

Oproštaj od Tome Krojera u Klimpuhu
ORF
Kanonik Tome Krojer se je sa svetom mašom oprostio od svojih vjernikov u Klimpuhu.

Hrvatskih shodišć nije bilo zbog pandemije koronavirusa

BIškupija je zbog pandemije koronavirusa otpovidala sva skupna Hrvatska shodišća. Ipak se je na zadnji vikend augusta dost velik broj vjernikov otpravio piše u Celje.

Hodočasniki Vulkaprodrštof
ORF
Prem otpovidanoga shodišća su bili hodočasniki na putu u Celje.
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Grupa hodočasnikov iz Štikaprona je stigla u Celje.

A zbog pandemije će Putujuća Celjanska Marija ostati daljnje ljeto u Celindofu.

pcm putujuća celjanska marija shodisce Narda
ORF
Putujuća Celjanska Marija je lani u augustu došla iz Narde u Celindof.
Hodočasniki iz Celindofa
ORF
Celindofci jur od lanjskoga ljeta imaju Marijinu štatuu u svojoj crikvi.

Namjesto shodišća u Lovreti u septembru je rektor bazilike, Štefan Vukić služio dvi hrvatske maše.

Hrvatska maša u Lovreti pater Štefan Vukić
ORF
Pater Štefan Vukić, rektor bazilike u Lovreti, je držao hrvatsku mašu.
Hrvatska maša namjesto shodišća u Lovreti
ORF
Pri hrvatskoj maši je bilo kumaj vjernikov.

A i zadnje Hrvatsko shodišće u oktobru u crikvi na Brigu u Željeznu nisu održali.

60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Obično se u oktobru održuje u Crikvi na brigu zadnje shodišće, ko je ljetos ispalo zbog pandemie koronavirusa.

Našli druge freske u novoseoskoj crikvi

U faskoj crikvi Novoga Sela, ku kinču pred dvimi ljeti restaurirane kasnobarokne freske umjetnika Johanna Gfalla su našli za 200 ljet starje slike. Fara Novo Selo kani i ove freske potpuno otkriti i restaurirati.

otkrite nove freske u crikvi Novo Selo
ORF
Novoseosku crikvu kinču kasnobarokne freske umjetnika Johanna Gfalla.
otkrite nove freske u crikvi Novo Selo
ORF
Jedna od starjih freskov kaže črnoga orla s dvimi glavami i korunom, znak Habsburšcev.

Grobne ploče kažu naseljenje Hrvatov u Pandrofu

U romanskom dijelu pandrofske crikve, ki je 500 ljet starji od Hildebrandtove crikve, su po renoviranju obisili četire grobne ploče. Farnik Franjo Borenić je dešifrirao natpise na ploča i otkrio, da su se Hrvati u Pandrofu naselili jur znatno pred 1570. ljetu. Na jednom kamenu je naime zabilježeno 1530. ljeto.

Stare grobne ploče u Pandorfu, Franjo Borenić
ORF
Farnik Franjo Borenić pred starimi grobnimi pločami Pandrofa. Jedna od njih nosi natpis farnika Štefana Staršića i je iz 1530. ljeta.

Premijera nove maše Jožefa Gšerca u Filežu

Skupni zbor Velikoga Borištofa i veleopćine Filež s imenom „Chori uniti“ je u Filežu imao premijeru nove maše na latinskom i hrvatskom jeziku. Nju je za jačkarice i jačkare komponirao kantor i učitelj u mirovini Jožef Gšerc.

Jožef Gšerc, Praizvedba Gšerceve maše u Filežu
ORF
Jožef Gšerc je pratio na orgula zbor „Chori uniti“ pri praizvedbi svoje maše u Filežu.

Utemeljen dvojezični dekanat Trajštof

Od Petrove početo Gradišće ima novi dvojezični dekanat Trajštof. U njem je spojeno 12 hrvatskih odnosno mišanojezičnih far u tri pastoralni prostori. Za desetnika novoga dekanata je do 15. oktobra 2022. ljeta imenovan biškupski vikar, kanonik Željko Odobašić, a farnik Jonči Karall je nastao njegov namjesnik.

Dekanat Trajštof svetačno utemeljen
ORF
Sa svetačnom mašom u trajštofskoj crikvi su svečevali proglašenje utemeljenja novoga dekanata Trajštof.
Željko Odobašić čita dekret o novom dekanatu
ORF
Kanonik Željko Odobašić je imenovan desetnikom novoga dekanata Trajštof.
Jonči Karall izložba dijecezanski muzej 60 ljet biškupija Željezno
ORF
Jonči Karall, farnik u Rasporku i Pajngrtu je njegov namjesnik.