Kanonik Tome Krojer u crikvi Vulkaprodrštofa
ORF
ORF
Vjera

Kanonik Tome Krojer svečuje 70. rodjendan

Farnik Cindrofa i Klimpuha, kanonik Tome Krojer je srijedu svečevao svoj 70. rodjendan. Monsignore Krojer je poznat kot dugoljetni organizator hrvatskih shodišćev. Jur 15 ljet je dušobrižnik Hrvatov u Beču.

Tome Krojer je rodjen u Vulkaprodrštofu i je 1975. ljeta zaredjen za duhovnika. Po prvoj službi kot prefekt u biškupskom sjemenišću u Matrštofu je službovao u Česnu, Trajštofu i Uzlopu.

Kanonik Tome Krojer i crikveni zbor Cindrof
ORF
Tome Krojer i crikveni zbor Cindrof

Bio farnik u ralični seli, sada službuje u Cindrofu i Klimpuhu

Od 1991. do 2005. ljeta je bio farnik u Velikom Borištofu i Šuševu a 12 ljet i desetnik hrvatskoga dekanata. Potom je Krojer preuzeo skrb najprvo za faru Cindrof a dvoja ljeta kašnje i za Klimpuh. Značajna je bila i njegova zadaća kot peljač Hrvatskoga shodišća od 1982. do 2010. ljeta.

Krojer je djelovao u različni komisija dijeceze ali i u Savjetu za hrvatsku narodnu grupu. Od 2003. ljeta je i kanonik i tim zastupnik Hrvatov u biškupskom kaptolu. Jubilaru su čestitali pri maši projduću nedilju u Cindrofu, a prošli utorak u Klimpuhu.

U septembru će Krojer završiti svoju službu kot farnik

Hrvati u Beču ćedu iskoristiti priliku za to 21. junija, kada će se po prekidu zbog koronavirusne krize opet svečevati prva maša u Hrvatskom centru.

Početkom septembra će Krojer završiti svoju službu kot farnik Cindrofa i Klimpuha.

Tome Krojer blagoslavlja balsko vino
Petar Tyran
Krojer je od 2005. ljeta dušobrižnik Hrvatov u Beču.

Hrvati u Beču se ufaju, da će nadalje biti njev dušobrižnik

Ali hrvatski vjerniki u Beču si želju, da im Krojer nadalje bude služio kot dušobrižnik.

U svojem rodnom selu Vulkaprodrštofu je Tome Krojer pred petimi ljeti svečevao zahvalnicu prilikom 40 ljet posvećenja za duhovnika.

Kanonik Tome Krojer u crikvi Vulkaprodrštofa
ORF
Kanonik Tome Krojer je pred petimi ljeti u Vulkaprodrštofu svečevao jubilarnu mašu.