Cover

Crikva 26.06.– 16:04 Uhr

Novi pastoralni prostor u dolini Vulke

Biškup Egidije Živković je najavio, da na Petrovu kani informirati javnost o mnogobrojni personalni promjena, ke su potribne pri reformiranju biškupije. Ali vjerniki u pogodjeni fara su jur pri nediljni maša doznali za formiranje novoga pastoralnoga prostara u dolini Vulke.   već …

Geografi u Gradišču

Putovanje 26.06.– 19:54 Uhr

Hrvatski geografi u Gradišću

Učitelji geografije varoša Zagreba su pred kratkim imali terensko podučavanje u Gradišću. Tako su se 43 geografi otpravili u Veliki Borištof, kade su upoznali povijest Gradišćanskih Hrvatov, političke prilike kot i djelovanje interkulturnoga centra KUGA.   već …

daljnje visti

Crikva sv. Ivana Krstitelja u Šopronu

Kultura 26.06.2016 12:55 Uhr

14. Hrvatski dani u Šopronu

Hrvatska društva Šoprona su organizirala 14. Hrvatske dane, ki su počeli petak u crikvi sv. Ivana Krstitelja svetačnošću prilikom blagoslavljanja vitražnih, ada pofarbanih staklenih oblokov. Dani završavaju tradicionalno folklornim programom, ljetos na šopronskom Ringu.  već …

Europeada u Južnom Tirolu

Šport 25.06.2016 16:48 Uhr

Europsko prvenstvo manjin završeno

Paralelno uz Europsko nogometno prvenstvo u kom su subotu počele utakmice osmine finala, europske manjine priredjuju takozvanu Europeadu. Organizira ju FUEN, Federalistička unija europskih narodnih grup, ljetos u suradnji s Južnotirolci i Ladinci.  već …

Hrvatska zastava

Politika 25.06.2016 13:12 Uhr

25 ljet Republika Hrvatska

Republika Hrvatska, ka se momentano nahadja u političkoj i gospodarstvoj krizi danas svečuje 25. obljetnicu svoje samostalnosti i suverenosti. Na isti dan kot Slovenija se je Hrvatska 25. junija 1991. ljeta odcipila od Jugoslavije, čiji sastavni dio je bila skoro 50 ljet dugo.  već …

Belo Rešetar

24.06.2016 17:47 Uhr

Generalno spravišće Seljačke komore

Gradišćanska seljačka komora je u okviru generalnoga spravišća predstavila izvještaj o svojem djelovanju u 2015. ljetu. Bavili su se i pomoću ka će se isplatiti seljakom kim je smrz učinila veliku škodu.  već …

Mladi ognjogasci vježba Klimpuh Uzlop

24.06.2016 12:23 Uhr

Školari u Cindrofu se uču ognjogasni posao

Petak dopodne je 15 ognjogasnih društav željezanskoga kotara predstavilo u novi sridnji škola Cindrofa, Porpuha i Željezna svoje djelovanje na različni polji. Daleko prik 600 školarov je aktivno moglo pomagati po simuliranoj prometnoj nesrići, pri metanju civi ili pri simuliranom gašenju.  već …

Bundesheer, Jägerbataillon 19, Kaserne Güssing, Rekruten, Soldaten

24.06.2016 12:13 Uhr

Vojska kani zaposliti 100 profesionalcev

Savezna vojska išće 100 vojakov, ke bi zaposlili. Vojake bi školovali u kasara u Novom Gradu. Oni bi nastali kotrigi brze trupe za intervencije u Austrji i inozemstvu. Vojaki se moraju zadužiti na najmanje tri ljeta. Zainteresirani moraju biti u dobrom tjelovnom stanju i pod 30 ljet stari.

Anita Zemljak

24.06.2016 11:56 Uhr

Anita Zemljak šefica kulture grada Beča

Anita Zemljak je nova peljačica odiljenja za kulturu grada Beča. Tim je 54-ljetna Uzlopka nastala najviša činovnica za kulturne posle u Beču. Zemljak, ka je do nedavno bila poslovoditeljica društva Basis Kultur Wien, se je probila pri hearingu i je 14. junija preuzela peljanje odiljenja MA 7 grada Beča.  već …

cameron ruecktritt

Politika 24.06.2016 11:24 Uhr

Britanci za Brexit, Cameron odstupio

Velika Britanija je odlučila, da će istupiti iz Europske unije. Pri referendumu je 51,9 procentov ljudi glasovalo za Brexit, ada za istup iz EU-a, a 48,1 procenat ljudi je glasovao, neka Velika Britanija ostane u Uniji. Razlika iznaša daleko prik jedan milion glasov. Britanski premijer David Cameron je odstupio.  već …

Transparent ki vabi za Hrvatski školski centar u Sambotelu

Dvojezični odgoj 23.06.2016 23:55 Uhr

Čuvarnica u Hrvatskom centru Sambotela

Hrvatski odgojno-obrazovni centar u Sambotelu u Ugarskoj će u septembru krenuti sa čuvarnicom. Po završenju roka za upisivanje se je najavilo 18 dice. Hrvatska osnovna škola i gimnazija ćedu početi stoprv kljetu, u septembru 2017. ljeta.  već …

Filip Hauck

Društva 23.06.2016 16:05 Uhr

Filip Hauck je predsjednik društva Kult.Kafić

Društvo Kult.Kafić u Hrvatskom centru u Beču ima novoga predsjednika. Štefan Pauer je položio predsjedničtvo u ruke dosadašnjega poslovoditelja Filipa Haucka. Društvo Kult.Kafić, ko se skrbi za kafić u Hrvatskom centru, su osnovali 2009. ljeta.  već …

poslovod. Grad. saveza općin Štefan Bubić, predsj. Saveza općin Leo Radaković, zem. predsj. stručnoga saveza bilježnikov Peter Pohl i zem. poslovod.Narodne stranke Kristof Wolf

Općine 23.06.2016 15:50 Uhr

Generalno spravišće općinskih bilježnikov

Pri generalnom spravišću gradišćanskih bilježnikov i bilježnic, ko je održano četvrtak u Trajštofu, su potvrdili bilježnika Petra Pohla iz Otave kot predsjednika. Stručni savez školuje bilježnike i zastupa njeve interese kod Zemlje i sudjeluje pri izdjelanju zakonov ki su relevantni za općine.  već …

Školstvo 23.06.2016 15:39 Uhr

Odibrali su zemaljske zastupnike školarov

Pri izbori zemaljskih zastupnikov školarov danas četvrtak su kandidati Unije školarov osvojili 10 od 12 mandatov kot i sve tri peljajuće funkcije. Yvonne Wusits od gimnazije u Gornji Šica je nastala zemaljska govoračica općeobrazovnih sridnjoškolcev.  već …

Martin Živković sa študenti sveučilišća u Gracu

Znanost 23.06.2016 13:34 Uhr

Predavanje o Gradišćanski Hrvati u Gracu

Sveučilišće u Gracu je u ljetnom semestru nudilo predavanje o Gradišćanski Hrvati. Predavanja Martina Živkovića je slušalo 12 študentov. Bilo je otvoreno za sve študente slavistike. Ponudu su ishasnovali študenti ruskoga, hrvatskoga, slovenskoga i poljskoga jezika.  već …

Raiffeisnova blagajna u Uzlopu

Bankarstvo 23.06.2016 13:28 Uhr

Fuzioniranje Raiffeisenovih blagajnov

Fuzionirala se je Raiffeisenova blagajna Sveta Margareta-Trajštof-Uzlop s blagajnom Belocrikva-Cokula-Česno. Nova blagajna si očekuje zbroj bilance od 130 milioni eurov i se sada zove Raiffeisenbanka Niuzaljsko jezero-brigovlje.  već …

Kino u Željeznu

Gospodarstvo 22.06.2016 16:24 Uhr

Željezno će opet dostati kino

Željezno će opet dostati kino, i to blizu kulturnoga centra. Predvidjen je kino-centar s četirimi dvoranami. Kot je rekao načelnik Thomas Steiner (ÖVP) pri prezentaciji projekta, će kino nuditi veliku šancu za gastronome u centru varoša.  već …

Vinogradarski put

Turizam 22.06.2016 12:49 Uhr

Obnovljen vinogradarski put

U Cogrštofu su blagoslovili obnovljeni vinogradarski put. Pred 28 ljeti je vinogradarsko društvo načinilo med cogrštofskimi vinogradi pišački put. Postavili su dvojezične table, ke dokumentiraju povijest vina u regiji.  već …