radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio & Podcast

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand, sve podcaste Hrvatske redakcije kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

Sve prinose iz hrvatskih radio-emisijov vam nudimo i kot podcast. To znači, da si pojedine prinose po vašem izboru morete poslušati 30 dani dugo. Morete i abonirati ORF Hrvati Podcast na odredjeni platforma. Najt je morete na novoj ORF-platformi Sound:

pandiljak: Kulturni tajedan

Tamburaški orkestar Ivan Vuković je gostovao u Zagrebu u okviru svetačnosti prilikom 100. obljetnice tamburice u Gradišću. Predstavili su „Pandrofsku mašu“, ku je komponirao peljač tamburaškoga društva, Jive Maszl. A večernji koncert su imali u dvorani fakulteta filozofije i likovne umjetnosti u Zagrebu.

Kulturni tajedan 18.9.2023. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Parni valjak – poznata hrvatska rock-grupa ima novoga pjevača. Svoj prvi nastup pred Gradišćanskimi Hrvati je Igor Drvenkar jur imao, a to pri Danu mladine u Petrovom Selu. Muzika je pravoda od Parnoga valjka, a to još s glasom pokojnoga Akija Rahimovskoga.

Rub i sredina 18.9.2023. on demand

utorak: Plava raca

Na osebujnom mjestu u Željeznu su bili diozimatelji i diozimateljice ljetošnjega Hrvatskoga kempa Hrvatskoga kulturnoga društva.I to u Zemaljskom študiju ORF-a u Željeznu. Ča su svega vidila, povidaju danas u emisiji.

Plava raca 19.9.2023. on demand

srijeda: Širom barom

Ča daje kamenu svoju fascinaciju – svoja starost, svoje svojstvo ili svoja mnogostrukost? Klesar i kipar Aleks Gregorić iz Uzlopa je pri dugoljetnom djelovanju s kamenom za sebe otkrio čar toga milione ljet staroga materijala. Momentano sanira Pieta štatuu iz Lovrete8 i kuginu kapelu u Velikom Borištofu.

Obitelj Hartmann iz Frakanave si je pred ljetodan dala od vrtljara oblikovati svoj vrt. Posebno je i to, da je njev stan bio rodni stan Martina Meršića Miloradića. Stan i vrt se svitu saa u novom obliku.

Širom barom 20.9.2023. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Štikapronska kronika ima 383 stranic. Sadržava povijest sela, ka siže oko 3.000 do 5.000 ljet najzad. Iz onoga časa nije čuda dokumentirano, samo to da su arheologi našli posudje od ilovače. Našli su i ostatke neke rimljanske vile, ka je stala izvan današnjega naselja.
Pokazalo se je, da je vila imala jur ončas i kupališće, je rekao Ivan Seedoch. Po Rimljani su se u regiju doselili Germani a i Pečenegi, ki su do jedanaestoga ili 12. stoljeća onde živili. Ivan Seedoch sam je opisao u seoskoj kroniki Štikaprona vrime početo od 13. stoljeća:

Poslušajte priliku 21.9.2023. on demand

petak: Živo srebro

Duo Krawall – to su dva glasni Borištofci, gitarist i jačkar Marco Blascetta i bubnjar Andi Karall. Obadva su poznati u gradišćanskohrvatksoj sceni kot aktivni muzičari u različni sastavi, uz drugo u grupi Coffeeshock Company. Srijedu je bio online-release njevoga prvoga albuma ‚’Durch die Nocht’‘, uživo prestavit ćedu ga 18. oktobra u Szene Wien.

Živo srebro 22.9.2023. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 16.9.2023. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 16.9.2023. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 17.9.2023. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail