radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

Kako to izgleda, kad si svitski športaši, nositelji Nobelove nagrade, vrhunski mendežeri i političari zgrabu kist i naslikaju sliku, to se sada more pogledati pri izložbi u dvorcu Halbturn. Ovu neobičnu izložbu s naslovom „Vizija prominentnih glav“ je sastavila povjesničarka umjetnosti Ana Cirković iz Vulkaprodrštofa. Eksponati u ovoj izložbi su dio privatne zbirke bečanskoga poduzetnika i stručnjaka za komunikaciju Davida Ungar-Kleina.

Kulturni tajedan 14.9.2020. on demand

pandiljak: Rub i sredina

U augustu je bilo pet ljet, da je po teškom betegu umro Arsen Dedić, Dedić je bio kompozltor, književnik, pjesnik i kantautor – njemu je posvećena današnja emisija.

Rub i sredina 14.09.2020. on demand

utorak: Plava raca

Ovput morete čuti povidajku „Koko i prijateljica Kiri“. U ovoj štorici imaju Koko i Kiri ralične želje, ke se na kuncu i ispunu.

Plava raca 15.9.2020. on demand

srijeda: Širom barom

U našoj seriji „Pogledi u selo“ ćemo ov put pohoditi Gornji Četar u Ugarskoj, na susjedstvu Čembe i Čajte. Ovo selo s malo već od 500 stanovnikov leži na livoj obrovi Pinka-potoka i pripada ugarskoj županiji Vaš.

„Narodni andjeli“ se zove incijtativa Narodne pomoći Gradišće, ka stare i betežne sprohadja i vozi na oni puti ke sami već ne moru upraviti. Već od 30.000 kilometrov su narodni andjeli u prošli dvi ljeti jur povozili, a svi šoferi to činu besplatno i punim srcem. Tako i u Cindrofu.

Širom barom 16.9.2020. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Kanonik Tome Krojer je pred dvimi tajedni na termin skupnoga Hrvatskoga shodišća u Celje, ko je ljetos bilo otpovidano – završio svoju službu kot farnik u Klimpuhu. 70-ljetni Krojer je po 45 ljeti dušobrižnočtva oficijelno stupio u mirovinu. U zadnji ljeta njegove službe je bio 13 ljet dugo dušobrižnik Klimpuha, a 15 ljet je bio odgovoran za susjedsku faru Cindrof.

Poslušajte priliku 17.9.2020. on demand

petak: Živo srebro

„Ja, mi i drugi“ je glasilo geslo umjetničkoga simpozija „eu art network“, koga su ljetos održali po 20. put. Umjetniki različnih špartov kot su to slikarstvo, kiparstvo, fotografija, performans i književnost su se sastali u Čelajevom malinu u Uzlopu, da u svoji djeli kreativno reagiraju na teme identitet i nacionalizam.

Živo srebro 11.9.2020. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 12.9.2020. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 12.9.2020. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 13.9.2020. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail