Signation
ORF
ORF
televizija

Televizija

ORF svaku nedilju producira novo izdanje TV-magazina na hrvatskom jeziku. Ovde si morete pogledati zadnje četire emisije, a najti morete i pregled o tema dojdućega izdanja.

Dobar dan Hrvati 5.4.2020

Manja poduzeća trpu od koronakrize, kako na pandemiju reagira ORF – razgovor sa zemaljskim direktorom ORF-študija Gradišće Wernerom Herićem, Heiko Reitner stavlja crikvene jačke u internet, Iz našega arhiva: Križni put u Pinkovcu i Tamburaši u internetu.

Dobar dan Hrvati, 29.3.2020.

Svakidašnjica u koronavirusnoj krizi u Klimpuhu i Uzlopu, potres u Zagrebu, interview s Markom Vuketićem, Štefan Robica peče kruh, 25 ljet Klub seniorov u CGH-u u Beču i domaća zabav za dicu.

Dobar dan Hrvati, 22.3.2020.

Akcija muzičarov za vrime korona-epidemije u Štikapronu, poruka biškupa Egidije Živkovića, Cirkus Emilio u Novom Selu, lifranje jila i pila u Pajngrtu i Vulkaprodrštofu, Štefan Emrich o simulaciji širenja koronavirusa, podvaranje školarov u Trajštofu, rušenje stare škole u Novoj Gori i „Džez i vino“ u Kugi.

Dobar dan Hrvati, 15.3.2020.

Rušenje škole u Novoj Gori, koronavirus i posljedice za društvo, Manuel Bintinger o posljedice za Kugu, Džez i vino u Kugi, načinjanje škrebetajkov u Bandou kot i pomoćna akcija „SOS Balkanska ruta“.

Dobar dan Hrvati, 8.3.2020.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Austriji, 25. smrtni dan Štefana Laszla, većjezični robot na osnovnoj školi Borta, Robert Schuller kuha na YouTubu i Ženski kolektiv pelja Kunsthalle Wien.

„Dobar dan Hrvati“ 12.4.2020.

  • nedilju, 12. aprila u 13.20 (VPS 13.10), ORF 2 Gradišće
  • pandiljak, 13. aprila u 5.10 (VPS 5.05), ORF 2
  • pandiljak, 13.aprila u 8.40 (VPS 8.40) u ORF III

Teme emisije su: pomoćna akcija športašev u Dolnjoj Pulji, blagoslavljanje macic u Vorištanu, vazmena poruka biškupa kot i šara vazmena jaja iz Mjenova.

Pomoćna akcija športašev u Dolnjoj Pulji

U krizi zbog koronavirusa su u skoro svi seli pokrenuli pomoćne akcije, da branu pred svim starju generaciju i kronično betežne ljude od koronavirusa. Tako i u Dolnjoj Pulji. Onde se angažiraju športaši, da podupiraju općinu.

Blagoslavljene macic u Vorištanu

Farnik u Vorištanu, Štefan Raimann je na Macicnu nedilju na osebujan način blagoslovio macice i se od daljine obratio vjernikom. Pred crikvom je pozvao sve ljude na skupnu molitvu.

Vazmena poruka biškupa

Katoličanska crikva se naravno drži mjerov protiv širenja koronavirusa i je otpovidala sve svete maše, tako i na vazmene svetke. Dijecezanksi biškup Egidije Živković će se u svojoj vazmenoj poruki obrnuti vjernikom, da je ohrabri u vjeri.

Šara vazmena jaja iz Mjenova

Tradicija šarolikih vazmenih jaj je duga i stara. Obično pofarbamo jaja u ralični boja ili je krocamo, kot u Stinajki i je šaro oblikujemo. Ali je i kokoš – kot na primjer u Mjenovu, kade si moremo to sve prišparati. Te kokoše naime nesu jaja u različni boja.