savezno kancelarstvo Beč, sjednica Savjeta za hrvatsku narodnu grupu
ORF
ORF
Manjinska politika

„Novo podiljenje subvencije je šanca“

Savezno ministarstvo za integraciju i žene je četvrtak informiralo savjetnike svih šesterih narodnih grup o predvidjenom podiljenju dodatne subvencije za 2021. ljeto. Dodatni pinezi – skoro 4 milioni eurov – da ćedu biti u tri lonci, ali cijela svota neće biti dio subvencije. To vidi predsjednik Hrvatskoga savjeta, Stanko Horvat kot šancu.

Predvidjeno podiljenje izgleda tako da će lonac s 1,1 milion eurov stati svim narodnim grupam na raspolaganje. Uza to i drugi u kom je 700.000 eurov subvencije za medije. Treti i najveći lonac s 2,2 milioni eurov je mišljen za zvanaredne projekte i neće biti u običnom budžetu narodnih savjetov. Vidi vist – Dodatni pinezi su u tri lonci.

Sastanak zastupnikov narodnih grup s ministricom Raab u saveznom kancelarstvu
BKA
Predsjedniki i potpredsjedniki austrijanskih Savjetov narodnih grup pri sastanku sa saveznom ministricom za žene i integraciju Susannom Raab (ÖVP).

Subvencija za medije je osigurana

Narodnim grupam da će se svakako povišiti subvencija od 3,5 milioni eurov na 4,6 milioni eurov, razlaže Stanko Horvat. Dodatno s pinezi za medije iznaša to 5,3 milioni eurov. Subvencija za medije će pojti na Hrvatske novine i Novice, tajedniku koruških Slovencev.

Polag Stanka Horvata će Hrvatsko štamparsko društvo tim imati duplo toliko pinez na raspolaganje kot dosada. „Ovde će se moć nešto na noge postaviti, tako da je to sigurno jedan veliki korak najpr za medije“, je rekao Stanko Horvat, predsjednik Hrvatskoga savjeta.

Stanko Horvath, sjednica Savjeta za hrvatsku narodnu grupu
ORF
Stanko Horvat je predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu i predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću.

„Moguće da se podupiraju drugačiji projekti“

Na veliki lonac za izvanredne projekte u višini od 2,2 milioni eurov, Savjeti nećedu imati uticaj. Stanko Horvat je doznao u razgovori s ministarstvom, da su ovi pinezi predvidjeni za mladinu, digitalizaciju, gradjevinske projekte ili one projekte, ke nisu mogli pokriti iz lonca Savjetov. To da je šanca za društva lukrirati pineze za projekte, ke su dosidob morali vrći na stran ili nisu mogli financirati sa subvencijom.

Govorač Konferencije predsjednikov i potpredsjednikov Savjetov narodnih grup, Martin Ivančić si je željio, da Kancelarstvo je uveže u odluku pri podiljenju iz ovoga lonca.

Rok za molbe su odrinuli na sredinu novembra

Pokidob se je sada preminjila situacija je Savezno kancelarstvo podužilo rok za predanje molbov do sredine novembra. Predvidjeno je naime bilo da društva moraju do 22. oktobra zgotoviti molbe za podupiranje projektov u 2021. ljetu. „To je prekratko“, je rekao Stanko Horvat. Ali u misecdanu da je moguće da društva reagiraju.

Stanko Horvat je jur imao razgovore s nekimi društvi i im je rekao, da bi bilo dobro, da direktno kontaktiraju Kancelarstvo odnosno odgovorno odiljenje za narodne grupe i da se s njimi pominaju o mogući podupiranji projektov. To da je sve izazovno, ali „ćemo si zasukati rukave, da najbolje s toga napravimo“, je zaključio Horvat.

Ministrica pozitivno bilancira sastanak

Savezna ministrica Susanne Raab je izjavila da je to bio pozitivan sastanak za izminjanje. Subvencije za narodne grupe da su podupljali a to vidu svi kot miljokaz u manjinskoj politiki.