Wald
ORF Steiermark
ORF Steiermark
Životné prostredie

Predstavili novú publikáciu o biotopoch Slovenska

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vydala koncom minulého roku novú publikáciu o biotopoch Slovenska. Katalóg obsahuje komplexný prehľad všetkých biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku vrátane ich opisu, ekológie, rozšírenia a charakteristického druhového zloženia.

TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR. Spolu s kolektívom autorov ho v utorok oficiálne predstavili na pôde Technickej univerzity (TU) vo Zvolene.

„Nová súhrnná publikácia Katalóg biotopov Slovenska prináša čitateľom komplexný prehľad o jednotlivých biotopoch na našom území. Táto publikácia je nielen zrkadlom bohatstva našej prírody a cenným zdrojom informácií, ale aj nástrojom, ktorý nám pomôže lepšie chápať a chrániť náš unikátny prírodný ekosystém,“ povedal generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel. Publikácia predstavuje klasifikáciu národných biotopov, pričom súčasťou sú aj prevodné tabuľky na iné klasifikačné systémy.

Katalóg bude podľa ŠOP slúžiť vedeckým inštitúciám na účely identifikácie jednotlivých biotopov v teréne, pri mapovaní stavu prírodných pomerov v našej krajine, ako aj pri príprave stanovísk organizácií ochrany prírody. „Význam publikácie vidím aj pri vyhlasovaní nových chránených území, pri posudzovaní vplyvu rôznych aktivít na prírodné prostredie, ale aj ako podklad pre ochranu viacerých typov vegetácie európskeho a národného významu a nastavenia vhodných spôsobov starostlivosti,“ podotkol hlavný zostavovateľ diela botanik Národného parku Slovenský kras Róbert Šuvada.

Rektor TU vo Zvolene Rudolf Kropil uviedol, že ide o ďalší príklad úspešnej spolupráce medzi univerzitou a ŠOP, ktorá sa realizuje na základe už dávnejšie podpísaného memoranda. „Budem rád, ak naša univerzita, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávacím i vedeckovýskumným aktivitám aj v oblasti ochrany biodiverzity či využívania krajiny, tiež prispeje k rozvoju inšpiratívnych tém orientovaných na zodpovedný udržateľný rozvoj spoločnosti a zachovanie prírodného bohatstva pre budúce generácie,“ skonštatoval.

Toto druhé revidované a rozšírené vydanie vyšlo po dvadsiatich rokoch na základe spracovania všetkých doterajších údajov získaných z dlhodobého mapovania a monitoringu, priblížila ŠOP. Zároveň doplnila, že okrem novodefinovaného charakteristického druhového zloženia vytvorili aj elektronický expertný systém. Opisné časti doplnili aj o mapy zaznamenaného rozšírenia či fotografie.

Na Slovensku je podľa ŠOP 178 biotopov, z toho 116 patrí k biotopom európskeho významu a 30 je biotopom národného významu. Najčastejšie vyskytujúcimi sa nelesnými biotopmi sú najmä nížinné a podhorské lúky. Z lesných biotopov sú to karpatské dubovo-hrabové lesy či kvetnaté bukové a jedľovo-bukové lesy.

Vznik a vydanie publikácie bolo financované v rámci realizácie projektu z Operačného programu Kvalita životného prostredia.