Čajtanci su preuzeli Putujuću Mariju

Pri hrvatskom shodišću u Celju su vjerniki iz Čajte preuzeli Putujuću Celjansku Mariju od fare Uzlop. Čajtanci ćedu piše doprimiti Marijinu štatuu u domaću faru, kade je bila zadnji put pred točno 30-timi ljeti. Oko 10 ljudi ide piše sa štatuom u kih 140 kilometrov odaljenu Čajtu.

Mihael Marlović je rekao, da su hodočasniki iz Čajte jur nekoliko ljet dugo prosili za boravak Celjanske Marije u svojoj fari, kade je zadnji put bila 1995. ljeta. On je rekao, da će za organizaciju shodišć biti najvažnija suradnja svih društav kot i općine. Svi skupa da ćedu se skrbiti za dobro primanje gostov a predsjedniki društav ćedu se u sastanki dogovoriti o programu. Mihael Marlović si od gostogvanja Putujuće Celjanske Marije u Čajti očekuje obnovljenje vjerskoga žitka u selu i upletenje crikve u društva.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Celje Putujuća Marija

ORF

Mihael Marlović se veseli boravku Putujuće Celjanske Marije u Čajti

Čajtanci kanu otprimiti Mariju u stane

Michael Marlović je naglasio, da su korijeni vjerskoga života familije. Prije da je Marijina štatua putovala od stana do stana a to da kanu aktivirati, je rekao Marlović. Onda, kad dojdu hodočasniki, neka Putujuća Celjanska Marija opet bude u crikvi za skupno svečevanje u velikom, tako Marlović.

Putujuća Celjanska Marija Čajta

ORF

Farnik Branko Kornfeind i grupa Stalnost su posebnom jačkom....

Putujuća Celjanska Marija Čajta

ORF

...pozdravili Putujuću Celjansku Mariju

Marija ide iz Uzlopa u Čajtu

Hrvatsko shodišće u Celje je po 1. put organizirao farnik Uzlopa i Trajštofa Željko Odobašić. Uzlopci su nedilju pri 92. hrvatskom shodišću svetačno predali Putujuću Mariju Celjansku fari Čajta. Putujuća celjanska Marija će ostati ljeto dan u Čajti.

Televizijski prinos o ljetošnjem hrvatskom shodišću u Celju morete viditi u Dobar dan Hrvati 6. septembra 2015.