Priredba u čast Antonu Semelikeru

U općinskom stanu u Filežu su subotu i nedilju predstavili igrokaz „100 ljet fileška buna i smrt farnika Antona Semelikera“, koga je napisao Filežac Martin Jordanić po povidanji živih svidokov vrimena iz Fileža i Mjenova.

Fileškoga farnika Semelikera su ugarski komunisti veljek po Prvom svitskom boju odsudili na smrt i ga 10. aprila 1919. ljeta u Šopronu umorili. Uzrok je bilo buntovanje stanovnikov protiv novih odredbov Ugarske Sovjetske Republike pod peljanjem Béle Kuna.

Spomenpriredba Antun Semeliker Filež

ORF

Povjesničar Michael Schreiber je dao kratak uvod pred prezentacijom igrokaza

Spomenpriredba Antun Semeliker Filež

ORF

Proletari, ada skromni djelači, su dostali nalog da rekviriraju imanje seljakov i bogatušev u selu

Spomenpriredba Antun Semeliker Filež

ORF

Autor igrokaza Martin Jordanić

Zastupniki takozvanih direktorijumov su uz drugo počeli rekviriranjem imanja bogatih ljudi, pred svim seljakov, anulirali su općinski tanač, prevrgnuli načelnika Miju Vargu i zabranili podučavanje vjeronauka u školi. To si naravno pogodjeni ljudi nisu dali dopadati i su se ovim mjeran suprotstavljali a dijelom i silom.

Spomenpriredba Antun Semeliker Filež

ORF

Štefan Domnanović u ulogi farnika Antona Semelikera

Tako su hitali kamenje i mućke na gornjopuljanskoga komisara, Gézu Váradyja, kad je držao govor o upeljanju komunističkoga sistema. Zvana toga su u okviru fileške bune usmrćene tri peršone.

Spomenpriredba Antun Semeliker Filež

ORF

Glavni zapovidnik direktorijuma u Filežu, Dezsö Entzbruder (Johnny Kuzmić) i ranjeni komisar, Géza Várady (Alfred Vöröš)

Spomenpriredba Antun Semeliker Filež

ORF

Ljudi seljaki su potreseni o visti da su ustriljena dvoja dica

Usmrćene tri peršone u okviru fileške bune

Dvoja dica, Marica Drimmel i Vankac Bucolić su ustriljena kad su zastupniki Črljena vojske strijali prema Mjenovu s ciljem, da bi umirili ljude. Nadalje je umrla žena Marica Košćan od moždjanoga udarca u okviru rekviriranja svojega imanja.

Spomenpriredba Antun Semeliker Filež

ORF

Spomenpriredba Antun Semeliker Filež

ORF

Farniku Semelikeru predbacivaju huskanje ljudi

Ugarski komisari krivu fileškoga farnika, Antuna Semelikera da je on nahuskao ljude protiv novih odredbov i protiv Ugarske Svojetske Republike. Konačno mu i predbacivaju da je kriv na smrti dvoje dice.

Farnika Antuna Semelikera odsudu na sudu u Šopronu na smrtnu kaštigu. Isti dan, 10. aprila ga ustrilju. Jedan dan kasnije je došla obavijest od Vrhovnoga suda iz Budimpešte, da farnik Antun Semeliker nije kriv i da ga moraju pustiti na slobodu.

Spomenpriredba i igrokaz

ORF

Prezentacija igrokaza „100 ljet fileška buna i smrt farnika Antona Semelikera“

Spomenpriredba Antun Semeliker Filež

ORF

Pred egzekucijom si želji farnik Semeliker poslidnju spovid

Spomenpriredba i igrokaz

ORF

Nabito puna općinska dvorana u Filežu

Oko 30 ljudi involvirano u igrokazu

Igrokaz „Fileška buna 1919. i nje žrtve“ temelji na istiniti zbivanji. U realiziranje kusića iz pera Martina Jordanića je bilo uvezano kih 30 ljudi. Na pozornici je stalo prik 20 peršone iz Fileža. Neki su jur imali iskustvo pri igranju igrokazov a drugi opet su po prvi put stali na pozornici.

Spomenpriredba i igrokaz

ORF

Režiserka igrokaza Heli Domnanović

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

O igrokazu je rekla režiserka Heli Domnanović, da je nastao po istiniti dogodjaji. Filešci da su si sigurni, da su se zbivanja tako odigrala, drugačije da bi bili pitali povjesničare. Nikako nisu kanili nešto prezentirati, ča ne odgovara istini odnosno ča nije povjesno dokumentirano, tako Heli Domnanović.

Od ekipe glumcev je jur jedan dio postojao, a zadnjih pet glumcev je našla koncem februara, tako režiserka fileškoga igrokaza o farniku Semelikeru, Heli Domnanović.

Spomenpriredba Antun Semeliker Filež

ORF

Spomenpriredba Antun Semeliker Filež

ORF

Igrokaz „Fileška buna 1919. i nje žrtve“ je prezentirala projektna kazališna grupa do sada tri pute tim da su i generalnu probu bili otvorili za gledatelje. Nedilju je bila poslidnja predstava. Na sve tri termine je došlo kih 500 ljudi.

Spomenmaša i polaganje vijenca

Jur pred igrokazom je nedilju otpodne u fileškoj crikvi održana spomenmaša, a na Semelikerovom grobu na fileškom cimitoru su položili vijenac. Povjesničar Nikola Benčić je referirao o zadnjem putu Antona Semelikera.

Spomenpriredba i igrokaz

ORF

Spomenpriredba u Filežu ...

Spomenpriredba i igrokaz

ORF

... u čast farnika Antona Semelikera ...

Spomenpriredba i igrokaz

ORF

... pri koj je referirao povjesničar Nikola Benčić o zadnjem putu farnika

Spomentabla u Šopronu:
Točno na 100. obljetnicu smrti Antona Semelikera ćedu 10. aprila 2019. u Šopronu otkriti spomentablu u čast farniku, ki je rodjen u Vulkaprodrštofu.

Filešci su si svisni povjesti

Fileška buna i usmrćenje farnika Semelikera su još svenek tema u selu, je rekao predsjednik Literarnoga i kulturnoga društva Filež (LIKUD) Franjo Palković. Društvo je glavni pokretač spomenpriredab u Filežu.

Jur kot dica da su čuda čuli, ča se je u selu godalo. 100. obljetnica da je dobra prilika, da se opet spominja tih dogodjajev.

Ta spominak valja onim ljudem, ki su se ončas suprotstavili diktaturi i ki su pri toj buni zgubili svoj žitak.

Spomenpriredba i igrokaz

ORF

Na grobu Antona Semelikera na fileškom cimitoru su položili vijenac

Spomenpriredba i igrokaz

ORF

Ljudi zbog egzekucije šokirani

Ljudi da su jako potreseno reagirali na egzekuciju farnika Semelikera, jer su znali da nije bio kriv.

Ondašnji politički komisari da su ali tribali uzrok, da ga odsudu i da prestrašu sve druge, ki su se kanili suprotstaviti sistemu, tako Franjo Palković.

Spomenpriredba i igrokaz

ORF

Franjo Palković, predsjednik LIKUDA

Lani održana maša zadušnica u Šopronu

U prošlom ljetu je na inicijativu Semelikerove rodbine iz Vulkaprodrštofa farnik Ivan Karall u Crikvi Svetoga Duha u Šopronu služio mašu zadušnicu za mučenika Antuna Semelikera.

Benčićeva radiodrama o sudbini Semelikera

U osebujnom izdanju Kulturnoga tajedna je Hrvatska redakcija 8.aprila emitirala prvu gradišćanskohrvatsku radiodramu, ku je napisao Nikola Benčić.

Praizvedba radiodrame „Pop Antun in Fileža“ je bila 11. julija 1982. ljeta.

Opširno izvještavanje i na radiju i u televiziji

Opširan radijski izvještaj o spomen-priredba u Filežu i u Šopronu predvidjamo za osebujno izdanje našega magazina „Poslušajte priliku“, na Veliki četvrtak 18. aprila od 18.15h do 18.45h.

Tajedni televizijski magazin „Dobar dan Hrvati“ će na Vazmenu nedilju, 21. aprila izvještavati o dvi veliki spomen-priredba u Filežu i u Šopronu.

Brošira LIKUDa o Fileškoj buni:

PDF (4.0 MB)