Tri novi CD-i pandrofskih tamburašev

Tamburaški orkestar „Ivan Vuković“ iz Pandrofa je nedilju navečer prezentirao tri nove CD-e. Kompaktne ploče nosu naslov „Tamburica osebujno kroatisch - osebujno klassisch i osebujno cineastisch“. Svaki CD sadržava 18 do 20 jačak.

Pred trimi ljeti su Pandrofci počeli snimati svojih 100 najdražih jačak. Podilili su je u hrvatske narodne i šlagere, internacionalne hite kot i jačke iz kino filmov.

CD  prezentacija Pandrof

ORF

Peljač tamburaškoga orkestra „Ivan Vuković“ iz Pandrofa, Jive Maszl se veseli velikomu uspjehu

Svi mogući stili na tambura

Peljač tamburaškoga orkestra Pandrofa, Hanzi Maszl je rekao o produkciji, da je jako zadovoljan s rezultatom. Oni da su imali prik sto jačak, tako da su na početku mislili samo na arhiviranje tih jačak. U toku snimanja da je pak nastala ideja o trih CD-ov.

Snimili su onde svoje najdražje jačke. Med njimi su i engleske jačke jer oni da imaju pred svim pri nastupi u Bruki čuda gostov, ki ne razumu hrvatski, ki ali volu tambure. Oni da kanu na tambura igrati sve stile, ki su mogući, tako Jive Maszl, peljač tamburaškoga društva Pandrofa.

CD  prezentacija Pandrof

ORF

Tamburaški orkestar Pandrofa je prezentirao tri nove CD-e s naslovom ..

CD  prezentacija Pandrof

ORF

... "Tamburica osebujno kroatisch ...

CD  prezentacija Pandrof

ORF

... osebujno klassisch ...

CD  prezentacija Pandrof

ORF

... osebujno cineastisch" ...

Ponavljanje koncerta zbog velikoga uspjeha

Svaki CD stoji 15 eurov. Koncert s prezentacijom CD-ov je bio u gradskoj dvorani Bruke. Zbog velikoga interesa će Tamburaški orkestar Ivan Vuković iz Pandrofa danas pandiljak na Mrtvih god u 19.00 navečer ponoviti prezentaciju s koncertom u Bruki.

CD  prezentacija Pandrof

ORF

Tamburaški orkestar „Ivan Vukić“ pri nastupu u gradskoj dvorani u Bruki

Link: