Požadavek na novou vládu: „Dejte svým národnostním menšinám to, co jim patří!“

„Nastal čas, abyste svým národnostním menšinám dali to, co jim náleží a postarali se, aby vaše národnostní menšiny byly alespoň ‚enkelfit’,“ vyslovil se Stefan Pauer, předseda ARGE Volksgruppen, k nové spolkové vládě. Vídeňské ARGE Volksgruppen si v pátek, měsíc před volbami do rakouské Národní rady, na své tiskové konferenci otevřeně stěžovalo na stav nečinnosti v politice národnostních menšin.

Pressekonferrenz Volksgruppen zu den Nationalratswahlen | Wiener ARGE für Volksgruppenfragen

ORF | Yvonne Strujić

Stefan Pauer

Bilanci odstupující vlády hodnotí zástupci a zástupkyně národnostních menšin nedostatečně. Co se týče modernizace (návrh o novelizaci zákona o národnostních menšinách z roku 2011) zákona o národnostních menšinách (z roku 1976) se dále nic neposunulo. Požadovali navýšení již 20 let „zmražené“ výše podpory národnostních menšin nejméně na dvojnásobnou částku.

Na tiskové konferenci bylo představeno písemné stanovisko se šesti požadavky, se kterými se obrací na politiky.

ARGE Volksgruppen | Pressekonferrenz vor den Nationalratswahlen 2017

Serdar Erdost

Požadavky sahají od přizpůsobení se zákona o národnostních menšinách na evropské standardy, nové organizace zástupců národnostních menšin s větší autonomií v interních záležitostech a právní a garantované zajištění finanční podpory až k zintenzivnění výuky a vzdělávání v jazycích národnostních menšin a trvalému posílení médií pro národnostní menšiny.

„S touto výzvou se před volbami do Národní rady 2017 obracejí rakouské národnostní menšiny na veřejnost a upomínají politiky na jejich ve spolkové ústavě ukotvenou povinnost, aby se v době letargie a zmatenosti, zaměřili také na potřeby, nezbytné pro přežití národnostních menšin,“ zaznívá ze stran ARGE Volksgruppen.

Pressekonferrenz Volksgruppen zu den Nationalratswahlen | Wiener ARGE für Volksgruppenfragen

Volksgruppeninstitut

Národnostní menšiny upomínají na aktivity v politice národnostní menšin

„Musí být v našem společném zájmu,“ tak začal s vyjádřením předseda ARGE Volksgruppen Stefan Pauer, „zviditelnit a zcitelnit v článku 8 spolkové ústavy ukotvenou vážnost, zabezpečení a podporu národnostních menšin na základě konkrétních opatření dříve, než bude pozdě.“

ARGE Volksgruppen | Pressekonferrenz vor den Nationalratswahlen 2017

Serdar Erdost

Stefan Pauer a Gabriela Novak-Karall

Dnes už 5 let trvající stav nečinnosti ohledně novelizace zákona o národnostních menšinách je podle Pauera důkazem toho, že z té „slátaniny“ už nic nebude: „Žádáme proto opravdové vypořádání se s překodifikováním rakouského práva národnostních menšin, při kterém návrhy, vypracované zástupci národnostních skupin, naleznou zohlednění.“

Organizace zastoupení národnostních menšin jako sdružení veřejného práva patří podle ARGE Volksgruppen taktéž k tématům, které se musí začít řešit.

„Okolo národnostních menšin je až moc velký klid“ …

... přizvukoval předseda národnostních skupin ARGE a člen představenstva střediska Maďarů Ernő Deák. Vyjádřil své znepokojení nad tím, že „historie národnostních skupin mizí“ a ve více než 20 let nenavýšené výši podpory pro národnostní skupiny vidí jednu z největších překážek pro jejich pozitivní vývoj. Současný rozpočet pokrývá nevyhnutné strukturální výdaje a neposkytuje žádný prostor pro jiné projekty národnostních skupin.

Deák: „Míra inflace a počet negativně ovlivněných a nedokončených projektů vyžadují alespoň zdvojnásobení dotací. Národnostní skupiny jako „označkované děti“ už dlouho kráčely po kamenité cestě. Oni, nositelé kulturního bohatství v Rakousku, by neměli být označováni jako paraziti,“ vyzývá zástupce národnostních skupin.

Zintenzivnění výuky a vzdělávání v menšinových jazycích je pro Gabrielu Novak-Karall, z Chorvatského centra, nezbytnou podmínkou, aby se udržel další rozvoj národnostních skupin. Rozšíření nabídky, zejména tady ve Vídni, se souběžným prověřením efektivity, by mělo zajistit vysokou úroveň jazyků v menšině. „Je znepokojivé, když úřední dopis v menšinovém jazyce obsahuje hrubé nedostatky - proto musí mít přednost výuka v jazycích menšin,“ zdůrazňuje Gabriela Novak-Karall jednoznačně.

„Vzdělávání vytváří sebedůvěru, přece i uvnitř dvojjazyčného vzdělávání ve školách a školkách se musí dokázat zajistit kontinuita kvalitativního vzdělání pro vyučující. Tady je nutné jazykovou kompetenci v rámci jazyků národnostních menšin upevnit,“ zdůrazňuje burgenlandská Chorvatka.

Novak-Karall | Škola Komenský pro všechny národnostní menšiny ve Vídni

Novak-Karall usiluje o školu podle vzoru školy Komenského pro všechny národnostní menšiny ve Vídni. „Ve Vídni jsou všichni doma, tady se schází všechny národnostní menšiny. Pokud se k nim Rakousko bude opravdu hlásit, tak potom musí tuto svou pluralitu hájit,“ tak zněla slova Novak-Karall.

Pressekonferrenz Volksgruppen zu den Nationalratswahlen | Wiener ARGE für Volksgruppenfragen

ORF | Yvonne Strujić

Gabriela Novak-Karall

„Vídeňské pracovní společenství pro národnostní otázky – institut národnostních skupin“ (ARGE Volksgruppen) je nadstranické, rakouské hodnoty uznávající sdružení všech, co se zajímají o otázky národnostních menšin, především příslušníků šesti v Rakousku usídlených národnostních menšin (Chorvatů, Slovinců, Čechů, Slováků, Maďarů a Romů). V roce 1983 založený spolek usiluje na jednu stranu o fundované odborné zacházení s otázkami národnostních menšin, na druhou ale také o zlepšení situace ve Vídni usídlených etnických skupin rakouských občanů.

Tichy | Rakousko k ochraně svých národnostních menšin zavázáno

Heinz Tichy, dříve zodpovědný za záležitosti národnostních menšin v Úřadě spolkového kancléře, zakládající člen a dlouhodobý předseda ARGE Volksgruppen, vnáší do popředí mezinárodní aspekt: „Není to tak, že by si národnostní menšiny v Rakousku něco přáli a vláda to buď vezme nebo ne. Rakousko se ratifikací Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, Listinou základních práv EU a také Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků zavázalo ke konkrétním opatřením...“ Monitorovací centrum Rady EU se na to důkladně podívá a Výbor ministrů Rady Evropy také vždy vysloví konkrétní doporučení. Po vícerých konejšivých stanoviscích Rakouska se očekávání u Rady EU příznačně změní," usuzuje Heinz Tichy.

Duzdar za navýšení rozpočtu národnostních menšin

Státní tajemnice Muna Duzdar (SPÖ) ihned po předešlé kritice zástupkyně a zástupců národnostních menšin na konferenci, konané minulé úterý (13.9.2017/, ohlásila, že chce nechat navýšit podporu pro autochtonní menšiny. Podle ní by se částka 3,8 milionů eur měla zvednout na 4,5 milionů eur. Národnostní menšiny přijímají tuto reakci jako prví a pozitivní krok.
Ukazuje to „konečně něčí reakci na naše požadavky," zaznívá z řad ARGE.

Občanská iniciativa Minority SafePack

Gabriela Novak-Karall zmínila evropskou občanskou iniciativu, Minority SafePack, která představuje svazek opatření a konkrétních zákonů k podpoře a ochraně evropských menšin, taktéž regionálních a menšinových jazyků. Aby se parlament a komise EU začaly s daným tématem závazně zaobírat, je třeba do 2.4.2018 po Evropě nasbírat 1 milion podpisů. Novak-Karall k iniciativě: „Motivujme ostatní spolky, přátele, kolegy z práce, známé, příbuzné, aby tuto iniciativu podepsali. V Evropské unii žije 40 milionů lidí, kteří se s jednou z autochtonních skupin cítí být spjatí.“

Linky

ARGE Volksgruppen | Vídeňské pracovní společenství pro národnostní otázky | Volksgruppeninstitut