Používanie menšinových jazykov v SR sa v úradnom styku zlepšilo

Používanie menšinových jazykov na Slovensku sa v úradnom styku zlepšilo. Vláda v stredu na svojom rokovaní schválila Správu o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2017 - 2018, ktorá bola vypracovaná Úradom vlády SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

„Naším cieľom bolo pripraviť čo najdetailnejšiu správu, a preto sme oslovili každého, koho sa zákon o používaní jazykov národnostných menšín týka. Oproti roku 2016 môžeme konštatovať, že vo všeobecnosti sa jazyky národnostných menšín používajú v širšom okruhu, obzvlášť to platí pre maďarský a rómsky jazyk,“ povedal László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny.

Hodnotiaca správa je už štvrtá v poradí - pripravuje sa dvojročne od roku 2012 a jej zámerom je poskytnúť komplexný obraz aktuálneho stavu používania maďarského, rómskeho, rusínskeho, ukrajinského a nemeckého jazyka v obciach, v ktorých žije minimálne 20 percent príslušníkov národnostných menšín. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu bolo oslovených 773 subjektov. Z celkového počtu zaslalo odpovede 760 respondentov, čo predstavuje 98-percentnú návratnosť.

Za posledné roky stúpol počet zamestnancov obcí ovládajúcich rómsky jazyk z desať na 27 percent. V obciach s rusínskou menšinou nastal pokles z 92 na 85 percent a u ukrajinskej národnostnej menšiny klesol tento počet zo 67 na 53 percent. Na druhej strane sa situácia z pohľadu používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku zlepšila u každej národnostnej menšiny.

Na 80 percent sa zvýšil počet tých obcí, kde sa na rokovaní obecného zastupiteľstva používa jazyk národnostnej menšiny. Rovnako nastalo zvýšenie počtu obcí s označením obce v jazyku národnostnej menšiny na dopravnej značke na začiatku a i na konci obce, na železničnej alebo autobusovej stanici.

K nárastu prišlo pri dvojjazyčnom označovaní orgánov štátnej správy na budove, v ktorej sídli, a mierne sa zvýšil počet orgánov štátnej správy, ktoré si splnili zákonnú povinnosť zabezpečiť na viditeľnom mieste informáciu o možnostiach používania jazyka národnostnej menšiny v sídle orgánu. Zvýšil sa aj počet orgánov štátnej správy, poskytujúcich dvojjazyčné formuláre, ale nenastala zmena v podiele zamestnancov v štátnej správe, ktorí ovládajú menšinový jazyk.

"Oproti predchádzajúcej správe je očividne menej nedostatkov, ktoré by sme mohli považovať za správne delikty, ale aj napriek tomu je ešte potrebné vykonať veľa práce. Už v nasledujúcich týždňoch vyzvem orgány verejnej správy na vykonanie náprav a budem klásť dôraz na dodržanie práv a povinností vyplýva

Zdroj: TASR