Kalištrof: Praizvedba tamburaške maše

U Kalištrofu su nedilju Hajdenjaki iz Dolnje Pulje predstavili mašu, ku je komponirao dugoljetni kantor sela, Jožef Gšerc. Hajdenjaki su mašu po prvi put predstavili u februaru prilikom maše za dicu u Dolnjoj Pulji. Umirovljeni učitelj je napisao mašu, ka sadržava Kyrie, Gloria, Sanctus i Agnus Dei jur pred već od jednim ljetom.

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Hajdenjaki pod peljanjem Kristijana Karalla

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Jožef Gšerc je igrao na orgulja

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Farnik u Kalištrofu je Grzegorz Kotynia

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Poticaj za komponiranje tamburaške maše je dao peljač Hajdenjakov Kristijan Karall veli Jožef Gšerc. On sam je rekao u prvom hipcu, da takovu mašu ne more komponirati ali onda uz pomoć Kristijana Karalla da je ova maša ipak nastala a Jožefu Gšercu se jako dobro vidi.

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Crikva u Kalištrofu je bila nabito puna

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Za tamburaške instrumente je potriban drugačiji takt

Poteškoće je imao u tom ar do sada još nikada nije komponirao mašu za tambure. Dosle se je bavio mašami za zbore u latinskom, nimškom i hrvatskom jeziku a za tamburaško društvo ili za ov instrumenat je potriban drugačiji takt, razlaže Jožef Gšerc.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Maša je u prvom redu komponirana za Hajdenjake

Hajdenjaki ćedu mašu, ku su sami nazvali " Maša sv. obitelji" predstaviti nedilju 14 dan pri maši u Mjenovu (16. junija) i 23. junija pri nediljnoj svetoj maši u Devinskom Novom Selu u Slovačkoj.

Maša, ka nima osebujno ime, je komponirana u prvom redu za Hajdenjake ali ako se i ko drugo društvo interesira za mašu onda će ju rado staviti na raspolaganje veli Jožef Gšerc.

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF

Po svetoj maši su pozvali na agapu

Praizvdeba tamburaške maše u Kalištrofu

ORF