Knjiga o jandrofski prezimeni

Umirovljeni geodet i kartograf Rudolf Štrek je sastavio knjigu o prezimeni Hrvatskoga Jandrofa. Knjiga je izašla uz pomoć Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj i fonda za podupiranje nacionalnih manjin. Na 188 stranica knjiga sadržava 3344 prezimena, ka su u Jandrofu zapisana med 1779. i 1917. ljetom.

Kot je rekao autor Rudolf Štrek su obiteljska imena u tom vrimenu ostala ista iako su je drugačije pisali ili je prevadjali.

Rudolf Štrek knjiga Jandrofska prezimena 1779 - 1917

Petar Tyran

71-ljetni Rudolf Štrek je napisao knjigu o jandrofski prezimeni.

Rudolf Štrek knjiga Jandrofska prezimena 1779 - 1917

Petar Tyran

Knjigu su prezentirali Jožef Klačka (na livo) i Petar Huisza (na desno), kot i predsjednik Hrvatskoga kulturnoga Saveza u Slovačkoj Radoslav Jankovič. Društvo je naime izdalo publikaciju.

Rudolf Štrek knjiga Jandrofska prezimena 1779 - 1917

Petar Tyran

Prezentacija knjige je bila u kulturnom domu u Hrvatskom Jandrofu.

Rudolf Štrek knjiga Jandrofska prezimena 1779 - 1917

Petar Tyran

Knjigu, ku je layoutirao Jandrofac Tome Jankovič, je izdao Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj pomoću savezne subvencije iz fonda za podupiranje nacionalnih manjin.

Vuki su nastali Wolfi

Jandrofska prezimena se u velikom najdu i u drugi okolišni seli ovkraj i onkraj granice, kot na primjer u Bijelom Selu ili u Bizonji. Mnogo puti su se ali drugačije zapisivala. Uzroki tomu su različni, je rekao Štrek. Ponekada je još i u jednoj ter istoj obitelji tako, da su prezimena braće pišena drugačije.

U imeni se pravoda zrcalu i političke i državne promjene. Na primjer su ljudi s prezimenom Vuk pak nastali Wolfi ili obitelji s prezimenom Zec zapišeni kot Haas. Pitanje porijekla je ali zapravo jako kompleksno, ar je Štrek u nekom selu u Hrvatskoj našao svoje prezime, samo pišeno na drugi način. „To je onde sedmo najčešće prezime“, je rekao Štrek.

Rudolf Štrek knjiga Jandrofska prezimena 1779 - 1917

Petar Tyran

U knjigi se najdu brojne kopije matičnih knjig.

Rudolf Štrek knjiga Jandrofska prezimena 1779 - 1917

Petar Tyran

Uza to su otiskane karte jandrofskoga hatara.

Rudolf Štrek knjiga Jandrofska prezimena 1779 - 1917

Petar Tyran

Tome Jankovič je odgovoran za oblik knjige.

Rudolf Štrek knjiga Jandrofska prezimena 1779 - 1917

Petar Tyran

Dokumentirane su i stare fotografije Hrvatskoga Jandrofa.

Od istraživanj za obiteljsko stablo nastala knjiga

71-ljetni Rudolf Štrek, ki je uostalom i predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Hrvatskom Jandrofu, je počeo djelom za ovu knjigu iz čisto privatnih uzrokov. Naime je kanio napraviti svoje obiteljsko stablo. Iz toga djela se je pak razvila ova cijela knjiga. Kako je rekao Štrek si moru Jandrofci ovde najti preoce još i iz svoje trete ili četvrte generacije.

Vrimensko razdoblje je datirano tako, ar su 1779. ljeta u Hrvatskom Jandrofu počeli pisati farske matične knjige. Konac perioda 1917. ljeto je zibrano zbog zakonskoga čuvanja osobnih podatkov, ko mora ležati 100 ljet najzad, razlaže Štrek.

Rudolf Štrek knjiga Jandrofska prezimena 1779 - 1917

Petar Tyran

Predsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj, Rado Jankovič čestita autoru Rudolfu Štreku na knjigi.