Izložba o školstvu se more posuditi

Putujuću izložbu o manjinskom školstvu u Austriji si zainteresirana društva i institucije sada moru besplatno posuditi za svoje priredbe. Na deset tematskih štacijov informira o priznati narodni grupa u Austriji, o njevi pravi i o razvitku manjinskoga školstva.

Cilj izložbe je na jednu stran jačati identitet i svist pripadnikov narodnih grup, na drugu stran širiti znanje, akceptanciju i respekt prema narodnim grupam u cijelom austrijanskom društvu.

Izložba o manjiskom školstvu

ORF

Na transparenti stoju informacije o manjinskom školstvu u Austriji.

Deset transparentov ki se moru lako transportirati

Izložba se sastoji od deset rollup-transparentov, ki se moru lahko transportirati. Zainteresirani se moru javiti kod nadzornice za manjinsko školstvo u Zemaljskom školskom savjetu za Gradišće, Karin Vukman-Artner.

školska fešta DNSŠ Veliki Borištof putujuća izložba o austrijanski narodni grupa i manjinskom školstvu

DNSŠ Veliki Borištof

Pri sastavljanju izložbe su pomagali i školari.

Inicijatori izložbe su savezno ministarstvo za obrazovanje i demokratski centar Beč. U Gradišću su pri projektu sudjelivali zemaljski školski savjet, nove sridnje škole u Velikom Borištofu i Rohuncu kot i Dvojezična gimnazija u Borti. Stala je jur na različni mjesti, tako na primjer jur u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi u Velikom Borištofu i u Dvojezičnoj gimnaziji u Borti.