Punč i zakuhano vino za dobar cilj

Trajštofac Günther Ugrinović utorak i srijedu priredjuje beneficijsku akciju za dičji projekt patera Sporschilla u Rumunjskoj. U pišačkoj zoni u Željeznu je Ugrinović postavio huticu i rastače zakipljeno vino i punč.

Čist dohodak će darovati za školski dom u varošu Sibiu, je rekao Ugrinović.

Dobrotvorno zakipljeno vino u Željeznu

Günther Ugrinović

Na štandu nudu različne jiliše i piliše

Dobrotvorno zakipljeno vino u Željeznu

Günther Ugrinović

Ljuudi moru kupiti ili pšenicu ili kite od črišnje

Ugrinović prodava jiliše i piliše

Günther Ugrinović se jur 20 ljet dugo angažira za socijalne i humanitarne projekte patera Sporschilla s imenom Elijah za Rome u Rumunjskoj. Tako na primjer projekt podupira siročeta u Sibiu.

Realizirali su vlašću pekariju i kopali zdence, da bi Romi imali čistu vodu. Na štandu, koga je Günther Ugrinović za dva dane iznajmio od grada Željeznu, prodava punč za dicu, zakuhano vino i različne kobasice.

Nudi kite od črišnje i pšenicu na Barbaru

Uzato ljudi moru kupiti za dobrovoljni dar ili pšenicu ili kite od črišnje, ar je utorak dan sv. Barbare. Prvi ki je podupirao Ugrinovića je bio bivši biškup Pavao Iby. Gerhard Egermann, honorarni konzul za Rumunjsku u Željeznu će darovati istu svotu iz nutrzimanja.

Hutica u pišačkoj zoni je utorak otvorena cijeli dan i srijedu od 16.00.

Akcija je pod pokroviteljstvom bivšega biškupa Pavla Ibyja i zemaljskoga poglavara Hansa Niessla.

Link: