Posvećene restaurirane freske

U Novom Selu je biškup Egidije Živković nedilju posvetio kasnobarokne freske u crikvi. Pred skoro sedmimi ljeti su doznali da je Johann Gfall, meštar iluzionizma, naslikao freske u apsidi i svodu crikve. Projekt je sada završen je rekao Hani Reibach od komiteta za otkrivanje freskov.

Restaurirane freske

ORF

Restaurirane freske

ORF

Restaurirane freske

ORF

„Mi smo jako gizdavi kot farska općina ali i kot općina u cjelini, da imamo ovakov biser u našoj crikvi“, veli Hani Reibach.

Restaurirane freske

ORF

Posvećenje freskov u Novom Selu

W. Blaschnek/neudorfbeiparndorf.at

Biškup Egidije Živković je posvetio renovirane freske

Na inicijativu u medjuvrimenu pokojnoga Franca Lessnera se je u aprilu 2014. ljeta sastala grupa ljudi zbog freskov u crikvi. Konačno je došlo do konstituiranja komiteta a kotrigi su mogli osvidočiti i farnika i farski tanač o otkrivanju i restauriranju freskov, tako da se je realizacija skupa ugodala.

Zvanaredna lipota barokne umjetnosti

On je osvidočen da će zbog ovih freskov akademičkoga slikara Johanna Gfalla iz 18. stoljeća, dojti već ljudi u novoseosku crikvu. Jur pri Dugoj noći crikav da su imali jako dobar odziv a za ljetos su predvidjene dvi svadbe. „Lani nismo imali nijedu poruku u našoj crikvi“, ovako Reibach. A zvana toga da je svaki stanovnik sela presenećen od lipote barokne umjetnosti.

Za ljetos imaju poziv od Saveznoga ureda za čuvanje spomenikov da bi sudjelivali pri Danu spomenikov, razlaže Hani Reibach. Ta Dan spomenikov je svako ljeto u septembru.

Posvećenje freskov u Novom Selu

W. Blaschnek/neudorfbeiparndorf.at

Hatsko kolo je igralo pred svetačnim činom

Restaurirane freske

ORF

Crikva sv. Leonarda u Novom Selu

Posvećenje freskov u Novom Selu

W. Blaschnek/neudorfbeiparndorf.at

Farnik Borenić, biškup Živković i monsinjore Hillinger

Posvećenje su pratili zastupniki crikve i politike

Svetačnu mašu je uz farnika Franju Borenića koncelebrirao i monsinjore Franz Hillinger, ki je je kot dokaz za Gfallovo djelo u Novom Selu našao račun upravitelju grofa Harracha. Pri svetačnosti nedilju su bili i nazoči i potomci grofov Harrach. Muzički su mašu oblikovali braća Lara i Luka Kustrić baroknom muzikom.

Posvećenje freskov u Novom Selu

W. Blaschnek/neudorfbeiparndorf.at

Zemaljska savjetnica Verena Dunst i Hani Reibach

Posvećenje freskov u Novom Selu

W. Blaschnek/neudorfbeiparndorf.at

Braća Kustrić s korijeni u Novom Selu

Posvećenje freskov u Novom Selu

W. Blaschnek/neudorfbeiparndorf.at

Hani Reibach je primio povelju

Posvećenje baroknih freskov u Novom Selu je pratila i zemaljska savjetnica Verena Dunst, ka je zastupala zemaljskoga poglavara, Hansa Niessla.

Po svetačnom dijelu je slijedila agapa, ka je bila u privatnoj dvorani obitelji Korlath. U općinskoj dvorani Novoga Sela je slijedio objed. Pri agapi i pred svetom mašom je goste zabavljalo Hatsko kolo pod peljanjem Martina Miletića.

Posvećenje freskov u Novom Selu

W. Blaschnek/neudorfbeiparndorf.at

Agapa u privatnoj dvorani obitelji Korlath

Posvećenje freskov u Novom Selu

W. Blaschnek/neudorfbeiparndorf.at

Hatsko kolo pod peljanjem Martina Miletića

Posvećenje freskov u Novom Selu

W. Blaschnek/neudorfbeiparndorf.at

Objed u seoskoj dvorani Novoga Sela

Financijska podrška od različnih institucijov

Otkrivanje i restauriranje baroknih freskov u crikvi svetoga Leonarda u Novom Selu su mogli ostvariti s financijskom podrškom Saveznoga kancelarstva, Saveznoga ureda za čuvanje spomenikov, Zemlje Gradišće, općine Novo Selo, urbarijalne općine Novo Selo, dijeceze Željezno, seoskih društav i domaćih i stranjskih ljudi, veli Hani Reibach. Stroške iznašaju prilično 180.000 eurov.

Polag riči Hanija Reibacha se shranjaju u brodu crikve freske iz renesansne dobe, ova umjetnost je ada još starija. Naredno za dvoja ljeta ćedu se početi baviti ovimi freskami.