MIM je odibrala novoga predsjednika

Mlada inicijativa Mjenovo (MIM) ima novoga predsjednika. 25-ljetni Marko Bucolić je pri nedavnoj generalnoj sjednici odibran na čelo društva. Dosadašnji predsjednik, Patrik Buranić, ki je šest ljet dugo peljao društvo, već nije kandidirao. Novi odbor kani u dojdućem ljetu nastaviti uspješno djelo prošlih ljet, je rekao predsjednik Marko Bucolić.

Prvi cilj novoga predsjednika Bucolića je sada, da čim friže preuzme sve zadaće i da se zaživi u ovu novu funkciju.

Dosadašnji i novi predsjednik

Mlada inicijativa Mjenovo

Novi predsjednik Marko Bucolić (na livoj strani) preuzima zadaće od dosadašnjega predsjednika, Patrika Buranića

Novi odbor Mlade inicijative Mjenovo

predsjednik: Marko Bucolić
potpredsjedniki: Marica Zvonarić i Mihael Šatović
blagajnik: Filip Kovač
tajnica: Viktorija Šatović
odgovorni za smetlje: Anamarija Zvonarić i Martin Kovač
odgovorni za mjuzikl: Iren Daraboš i Jakov Zvonarić
odgovorna za biblioteku: Andrea Karall

U pogledu na priredbe kanu tako dalje djelati kot do sada, je naglasio Marko Bucolić. Moguće da se nove ideje ili cilji moru isto realizirati ali momentano da o tomu nije govor.

Kot prva priredba stoji sada pred vrati vazmeni oganj na Veliku subotu. Po tom ćedu organizirati feštu prilikom kiritofa na Presveto Trojstvo od 9. do 11. junija. U jeseni ćedu naredno jur početi razgovori o programu za 2018. ljeto. Onda je naime opet predvidjen ili mjuzikl ili neka druga velika priredba, ovako predsjednik Mlade inicijative Mjenovo, Marko Bucolić.

Novi odbor MIM

Mlada inicijativa Mjenovo

Novi odbor Mlade inicijative Mjenovo

Dvoljetni ciklus da ćedu pridržati ar to je dobro za kotrige društva. Malo se moraju i odmoriti i pohadjati druge priredbe, razlaže Marko Bucolić. Med vrhunce lanjskoga društvenoga ljeta Mlade inicijative Mjenovo broji svakako hrvatski mjuzikl „Kralj je gol“ u juliju i augustu.

Angažman u selu kot najveća motivacija za funkciju

Mlada inicijativa Mjenovo ima oko 30 aktivnih članov i ima dvojezičnu biblioteku. Uza to gaji seoske običaje kot su to smetlje pri veselju ili benčanje na Staro ljeto. Lani je Mlada inicijativa primila Keryjevu nagradu za scensku umjetnost i kulturu.

Kot motivaciju za preuzimanje predsjedničtva je spomenuo Marko Bucolić velik angažman ljudi. „Tako kot ljudi skupa držu i skupa djelaju a isto i feebck stranjskih ljudi su bili za mene glavni poticaji da preuzmem ovu veliku odgovornost,“ je rekao novi predsjednik Mlade inicijative Mjenovo, Marko Bucolić.