Prezentacija knjige „Črljeni plašć“

U Filežu su dica osnovnih škol i čuvarnic Fileža, Mjenova, Frakanave i Dolnje Pulje petak oblikovala prezentaciju dičje knjige o svetomu Martinu. Priču s naslovom „Črljeni plašć“ autora Heinza Janischa je izdala Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov lani prilikom jubilarnoga ljeta svetoga Martina u hrvatskom prevodu.

Prezentacij knjige "Črljeni plašć" u Filežu

ORF

Dica osnovnih škol i čuvarnic su oblikovala prezentaciju knjige.

Knjigu su na hrvatski jezik prevodile Heli Buranić i Mirijam Meršić. Tokom jubilarnoga ljeta svetoga Martina - 2016. ljeta se je svečevala 1.700 obljetnica rodjenja sveca - i Ljeta milosrdnosti se je u Vjerskopedagoškom institutu Pedagoške visoke škole Gradišća rodila ideja o izdanju jedne knjige o svetom Martinu, je rekla vjeroučiteljica i koordinatorica projekta, Heli Buranić.

Priča svetoga Martina u suvrimenom kontekstu

Heinz Janisch, koga su kot priznatoga autora dičjih knjig zbog toga kontaktirali, da je bio veljek oduševljen. Ali on je kanio priču o svetom Martinu povidati na drugačiji način. Tako je život i djelovanje sveca upleo u priču bigunca Amira, komu je nepoznati muž darovao polovicu teple črljene teke.

Prezentacij knjige "Črljeni plašć" u Filežu

ORF

Žena povida mladomu biguncu o svetom Martinu.

Prevod na hrvatski jezik je bio velik izazov, ar je priča Heinza Janischa jako senzibilno povidana i je važno paziti na svaku rič, naglašava Buranić. Slavistica Zorka Kinda-Berlaković je na kraju još jezično zbrusila hrvatski prevod. Slike u ovom izdanju je oblikovala Brigitta Heiskel, ka je jur većkrat odlikovana za ilustracije dičjih knjig.

Prezentacij knjige "Črljeni plašć" u Filežu

ORF

Knjiga prepliće život svetoga Martina sa situacijom mladoga bigunca Amira.

Prezentacij knjige "Črljeni plašć" u Filežu

ORF

Mirijam Meršić i Heli Buranić su prevodile priču autora Heinza Janischa na hrvatski jezik.

Korizma kot dob, kada se misli već na drugoga

Knjiga „Črljeni plašć“ je izašla jur lani u novembru prilikom jubilarnoga svečevanja svetoga Martina, a sada u Korizmi se je našla dobra prilika za prezentaciju s dvojezičnimi školami i čuvarnicami u sridnjem Gradišću. Korizma je zbog toga idealna dob, ar se sada već misli na bližnjega i ča bi se moglo dobroga učiniti drugomu, je naglasila Buranić.

Prezentacij knjige "Črljeni plašć" u Filežu

ORF

Dičju knjigu „Črljeni plašć“ je predvidjena za korišćenje u škola i čuvarnica.

Knjiga se je jur lani intenzivno koristila u čuvarnica prilikom svečevanja Martinje. Ali i za škole je „Črljeni plašć“ dobra literatura, ar se njom more odlično tematizirati pitanje solidarnosti i ljubavi prema bližnjemu, ovako Buranić. Knjiga „Črljeni plašć“ se more naručiti kod Narodne visoke škole Gradišćanskih Hrvatov u Željeznu za cijenu od 7 eurov.