Izašla dičja knjiga o svetomu Martinu

Prilikom jubilarnoga ljeta svetoga Martina je izdala Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov dičju knjigu o svetomu Martinu. „Črljeni plašć“ - priča o svetom Martinu se zove publikacija, ku su prevodile na gradišćanskohrvatski jezik Helena Buranić i Mirijam Meršić.

Dičja knjiga "Črljnei plašć"

ORF

Omotna stran dičje knjige o svetomu Martinu

Autor nimškoga originala je Heinz Janisch. Glavne teme knjige su život i djelovanje svetoga Martina, ki bi ljetos imao 1.700 rodjendan.

Dičja knjiga "Črljnei plašć"

ORF

Polag legende da se je Martin shranio u gusinjku ar nije kanio nastati biškup Toursa

Knjiga za školare i dicu čuvarnice

„Mi smo izdali ovu publikaciju u suradnji s Pedagoškom visokom školom u Željeznu ar nam je važno, da se naša izdanja moru hasnovati u nastavi u naši škola i čuvarnica“, je rekao predsjednik Narodne visoke škole Gradišćanskih Hrvatov, Joško Meršić u izjavi za štampu. Zbog toga su osnovne škole i čuvarnice jur dostale najnoviju knjigu.

Dičja knjiga "Črljnei plašć"

ORF

Slika iz knjige „Črljeni plašć“

Dičja knjiga "Črljnei plašć"

ORF

Hrvatski tekst su napisale Helena Buranić i Mirijam Meršić

„Mi ćemo i nadalje podupirati važno i dobro djelovanje naših odgojiteljic i učiteljic. Kooperacija s Pedagoškom visokom školom osigura visok pedagoški standard izdanj“, tako Joško Meršić dalje.

Knjiga se more naručiti kod Narodne visoke škole

Svi zainteresirani si moru naručiti knjigu „Črljeni plašć“ kod Narodne visoke škole Gradišćanskih Hrvatov u Željeznu (Tehnološki centar, Marktstraße 3) ili peršonski, telefonski (02682/65183) ili putem emaila (office@vhs-croates.at).