Prvi diplomirani tamburaš Austrije

Ante Pletikosić iz Vulkaprodrštofa je prvi diplomirani tamburaš Austrije. Na Konzervatoriju Franca Schuberta u Beču je po četiri ljeti završio studij tambure s titulom bachelor umjetnosti. Plan mu je sada da utemelji prvu tamburašku školu u Gradišću.

Pletikosić si jur dugo želji da bi mogao podučavati tamburu na muzičkoj školi. Kot gost u študiju emisije Dobar dan Hrvati je u razgovoru s Marijanom Palatin bliže razložio svoj plan prve tamburaške škole u Gradišću.

Ante Pletikosić kot gost u študiju s Marijanom Palatin

ORF

Ante Pletikosić kot gost u študiju s Marijanom Palatin

Tamburaška škola i za peljanje orkestrov

Pletikosićev cilj je stvoriti ustanovu, u koj se dica od sedam ljet početo ali i odrašćeni moru učiti tamburanje. Uza to da će biti i važno posredovati sposobnosti za peljanje orkestra i pripravljanje muzike za tamburaške zbore. To znači da bi se pojedinci ovde mogli naučiti dirigirati, komponirati i aranžirati muziku uz baraćanje odgovarajućimi kompjutorskimi programi kot na primjer Sibelius, veli Pletikosić.

Ante Pletikosić kot gost u študiju

ORF

Pletikosić kani pokrenuti Prvu tamburašku muzičku školu u Gradišću

Studij tamburanja na konzervatoriju u Beču

Privatni muzički konzervatorij Franca Schuberta u Beču je u suradnji sa sveučilišćem u Plovdivu u Bulgariji pred četirimi ljeti pokrenuo studij tamburanja u Beču. Ovu jedinstvenu priliku da se akademski školuju na tambura je ishasnovalo 15 tamburašev, u prvom redu iz Hrvatske. Ali broj študentov je u toku ljet nastao sve manji. Pred desetimi dani su trimi imali završne ispite, med njimi i Ante Pletikosić.

Ante Pletikosić s profesorom Darijom Cebićem

ORF

Ante Pletikosić s profesorom za tamburu Dariom Cebićem

Pletikosić ima 20-ljetno iskustvo u podučavanju

Ime Pletikosić je u gradišćanskoj tamburaškoj i pjevačkoj sceni poznato. U Splitu rodjeni Pletikosić podučava od početka na Muzičkoj školi Jug u Pinkovcu i vježba dicu Tamburice Vlahija u Bandolu. Dvoja ljeta je i podučavao tamburanje na Dvojezičnoj saveznoj gimnaziji u Borti.

Ante Pletikosić dirigira Tamburicu Vlahija

ORF

Pletikosić kot dirigent Tamburice Vlahija

Ante Pletikosić pelja klapu Vrime

ORF

Pletikosić je utemeljio klapu „Vrime“ kot prvu klapu Austrije

Pred jednim desetljećem je Pletikosić utemeljio prvu klapu Austrije imenom „Vrime“, ka svoje sidišće ima u Vulkaprodrštofu. Preuzeo je peljanje crikvenoga zbora Vulkaprodrštofa, bio je 2009. ljeta muzički peljač Tamburaškoga orkestra Pinkovac (TOP), a nastao je i muzički peljač tamburaškoga sastava Poljancev u Vulkaprodrštofu kot i Tamburaškoga društva Vlahija sa sidišćem u Bandolu.

Tamburanje se mora podučavati individualno

U prvi dvoji ljeti se tamburanje mora podučavati individualno, ne u grupi veli Pletikosić. Zbog velikih razlikov u razvitku razumivanja je za dicu bolje da spočetka imaju pojedinačnu nastavu. Prvomu diplomiranomu tamburašu Austrije je i važno, da se dica od samoga početka nauču i note. „Note su slove muzike a prez slov se ne more čitati“, veli Pletikosić.

Iz svojega poznavanja tamburaške scene Gradišća je Pletikosić osvidočen da bi tamburaška škola bila jako potribna. Iako neke tamburaške grupe u Gradišću dobro podučavaju svoj naraštaj, je i drugih, ke imaju peljače prez prave muzičke izobrazbe.