Završio hrvatski tajedan u Stinjaki

U dvorani za različne priredbe u Stinjaki je čer petak završio Hrvatski tajedan za dicu. Ovoga jur po 26. put priredjuje Hrvatsko kulturno društvo. Ljetos je došlo 50 dice iz sjevernoga i južnoga Gradišća. Pri završnoj priredbi su predstavili roditeljem skeče, tance i jačke, ke su se krez cijeli tajedan naučili.

Geslo ljetošnjega tajedna je bilo „Mi smo jedan team“, veli Marijana Wagner od Hrvatskoga kulturnoga društva. Podvaračem i odgojiteljicam da je bilo najvažnije, da dica čuju jedan tajedan hrvatski jezik. Mnogi sudioniki ovoga tečaja da se samo u školi uču hrvatski, tako da postoju dijelom velike razlike u jezičnom znanju dice.

Dicu je podvaralo pet učiteljic, ke su ljetos završile svoju izobrazbu, kot i pet daljnjih hrvatskih odgojiteljev. Prošli tajedan su održali u Velikom Borištofu Hrvatski kemp za dicu iz sridnjega Gradišća.

Link: