Tome Krojer svečevao u rodnom selu

Farnik Cindrofa i Klimpuha, kanonik Tome Krojer, je pandiljak u svojem rodnom selu Vulkaprodrštof svečevao zahvalnicu prilikom 40 ljet posvećenja za duhovnika. Pred velikim brojem vjernikov i u krugu subratov se je spomenuo svojega obećanja. Krojer je na dan pred 40 ljeti služio u rodnom selu mladu mašu.

Kanonik Tome Krojer se je dobro pripravio na mašu u Vulkaprodrštofu, pri koj se je i spomenuo ljudi, ki su ga pred 40 ljeti kot mladomašnika u Vulkaprodrštofu sprohodili, med njimi ondašnji kantor Rudi Prikosovič i pokojni pater Augustin Blazović, ki je onda po hrvatsku prodikovao:

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Krojer je od 2005. ljeta dušobrižnik Hrvatov u Beču

Pater Augustin Blazović je igrao veliku ulogu u žitku Krojera i on ga zbog toga imenuje „duhovim ocem“. Patera Blazovića je Krojer pred desetimi ljeti naslijedio kot dušobrižnika Hrvatov u Beču. U ovoj funkciji su Krojeru jako važni razgovori s ljudi u Hrvatskom centru.

Kanonik Tome Krojer

ORF

Kanonik Tome Krojer svečuje ljetos veljek tri jubileje

Tome Krojer je najduglje, i to 14 ljet, službovao u Velikom Borištofu a 12 ljet je bio desetnik hrvatskoga dekanata. Od 2005. ljeta je farnik Cindrofa i Klimpuha.

Ljetos je svečevao svoj 65. rodjendan

Monsignore Tome Krojer je poznat kot dugoljetni organizator hrvatskih shodišćev. 20 ljet dugo je na primjer organizirao hrvatsko shodišće u Celje. Tome Krojer je bio aktivan u Hrvatskom akademskom klubu, on je kotrig liturgijske komisije, komisije za crikvenu muziku, medijske komisije dijceze i Savjeta za hrvatsku narodnu grupu. Od 2003. ljeta je i kanonik i tim zastupnik Hrvatov u biškupskom kaptolu.

Uz 40. obljetnicu posvećenja za duhovnika i desetljetnoga djelovanja u Beču je svečevao Tome Krojer 27. maja i okrugli 65. rodjendan.