15 ljet muzej grobnih kamenov

Danas na Mrtvih god pred 15 ljeti su u Čembi na cimitoru otvorili muzej grobnih kamenov. Po novouredjenju cimitora su očuvali 22 tipične grobne kamene, ke bi drugačije bili odstranili. Muzej i danas još postoji. Za njega se skrbi općina a zanimljivi grobni kameni, ke kanu vlasniki odstraniti se muzeju dodaju.

15 ljet muzej grobnih kamenov u Čembi

Edita Mühlgaszner

Muzej grobnih kamenov u Čembi

Pred 15 ljeti se je Edita Mühlgaszner kot kotrig općinskoga tanača zalagala za ov muzej. Ona je rekla da su skupa s Gerhardom Schlagom, on je onda bio direktor zemaljskoga muzeja u Željeznu, pregledali one grobe, ke su vlasniki kanili odstraniti.

Kriteriji izbora su bili jezik natpisov, vrst materijala i stil. Uz kamene s natpisom na hrvatskom, ugarskom i na nimškom jeziku su očuvali i jedinstvene grobne kamene, ki stoju kod nog mrtvaca i čiji natpis stoji kraj od groba.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

15 ljet muzej grobnih kamenov u Čembi

Edita Mühlgaszner

Jedan kriterij očuvanja je bio stil grobnoga kamena

Muzej je označen tablom i ograničen grmi

Za kosidbu okolo grobnih kamenov je nadležna općina, ali ipak dolazu ponekad rodjaki pokojnoga i nažgu sviću kod grobnoga kamena, pred svimi na svetak Svih svetih ili na današnji Mrtvih god, tako Edita Mühlgaszner. Muzej je označen dvojezičnom tablom i ograničem zelenimi grmi.

15 ljet muzej grobnih kamenov u Čembi

Edita Mühlgaszner