Bratislavský kraj odovzdal Rakúšanom predsedníctvo v Centrope

Výročnou politickou konferenciou Centrope, ktorá sa vo štvrtok konala v Bratislave, sa oficiálne ukončilo ročné predsedníctvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v tomto zoskupení.

Na politickej konferencii Centrope sa v Bratislave stretli politickí predstavitelia regiónov a miest zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska, ktoré participujú na spolupráci v tomto stredoeurópskou cezhraničnom regióne. Medzi hlavné témy podujatia patrila budúcnosť kohéznej politiky EÚ po roku 2020 a cezhraničné dopravné prepojenia.

Predseda BSK Juraj Droba na stretnutí zdôraznil dôležitosť aktívneho zapojenia regiónov a miest do negociácií k nastaveniu eurofondov v budúcom programovom období 2021-2027. „V Bruseli sa momentálne vedú dôležité technické rokovania o návrhu nariadení, ktoré Európska komisia predstavila koncom mája tohto roka. Na štvrtkovom stretnutí s partnermi sme diskutovali aj o potrebe aktívnej participácie regiónov i miest na týchto vyjednávaniach a aj o potrebe hovoriť jednotným hlasom v oblastiach, kde sú naše záujmy totožné,“ priblížil.

Region Centrope

centropemap.org

Hlavný dôraz bol kladený na budúcu podobu programov cezhraničnej spolupráce, ktoré majú kľúčový význam pre rozvoj cezhraničného regiónu Centrope. Droba na stretnutí prezentoval svoje výhrady k avizovanej finančnej alokácii pre cezhraničnú spoluprácu po roku 2020. Zdôraznil, že cezhraničná spolupráca je oblasť s vysokou európskou pridanou hodnotou podporujúcou posilňovanie väzieb medzi regiónmi a obyvateľmi.

Dôležitou témou stretnutia bola aj doprava a cezhraničné prepojenia. Členovia Centrope sa zhodli na potrebe budovania nových cezhraničných prepojení a koordinácie pri poskytovaní verejnej dopravy. Podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová na konferencii predstavila dopravné projekty, ktoré má BSK v pláne realizovať. „Budovanie cezhraničných prepojení je kľúčovým predpokladom pre harmonický rozvoj územia na oboch stranách hranice. Aj preto BSK v spolupráci s rakúskymi partnermi pripravuje ďalšie nové projekty, ktoré zjednodušia cezhraničnú mobilitu obyvateľov,“ povedala. Predstavila zámer ešte v súčasnom programovom období 2014-2020 vybudovať nový cyklomost vedúci z Vysokej pri Morave do rakúskeho Marcheggu.

Diskusia sa venovala aj zámeru prepájať systémy verejnej dopravy, výsledkom čoho by mohlo byť cestovanie verejnou dopravou v cezhraničnom priestore s jedným typom cestovného lístka. Tomu by predchádzalo zjednotenie tarifných systémov a cestovných poriadkov. V závere stretnutia zástupcovia BSK formálne odovzdali predsedníctvo v Centrope rakúskym partnerom z mesta Viedeň. Zároveň vyjadrili záujem aj počas predsedníctva Viedne aktívne prinášať nové podnety pre zintenzívnenie spolupráce.

Stredoeurópsky región Centrope predstavuje zoskupenie spolupráce 17 regiónov a miest zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska. Centrope bolo založené v roku 2003 s cieľom zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu vedúcu k harmonickému rozvoju a súdržnosti tohto regiónu. Medzi slovenských členov Centrope patria Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, mestá Bratislava a Trnava.

Zdroj: TASR