Masterplan za praktične vračitelje

Opravdana skrb zbog mankanja praktičnih vračiteljev u Austriji je dala poticaj za izdjelanje masterplana za opću medicinu. Ov plan sadržava cio red mjerov, kimi neka zvanje praktičnoga vračitelja opet nastane atraktivnije. Na planu je sudjelivao i Helmut Radaković kot predsjednik Gradišćanskoga društva za opću medicinu (BUGAM).

Polag Radakovića se mora problem riješiti mjerami na različni područji. Tako da bi se jur na univerzitetu morala početi posebna izobrazba za vračitelje opće medicine. Študenti bi zvana toga neka išli van u ordinacije, da vidu kako je medicina u praksi, potribuje Radaković.

Važno je, da bi bio praktični vračitelj na istoj razini špecijalist kot su to na primjer dermatologi, kirurgi ili internisti, veli Radaković.

Helmut Radaković

ORF

Ordinacijam u seli ćedu faliti vračitelji

Helmut Radaković

ORF

Helmut Radković ima ordinaciju u domaćem Pinkovcu

Masterplan za opću medicinu je Radaković skupa s trimi kolegi nedavno predstavio zemaljskomu poglavaru Hansu Petru Doskozilu (SPÖ), ki je u gradišćanskoj zemaljskoj vladi nadležan za zdravstvo i primarnu opskrbu.

Helmut Radaković

ORF

Čekaonice ćedu biti sve punije

Helmut Radaković

ORF

Skoro 70 procentov praktičnih vračiteljev će u dojdući deseti ljeti stupiti u mirovinu

Helmut Radaković je praktični vračitelj u Pinkovcu i uza to u vračiteljskoj komori Gradišća predsjednik sekcije vračiteljev za opću medicinu.