Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 16.8.2018. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

Umjetnik Milan Vuković momentano izlaže svoja djela u takozvanom Curhausu Sveti Štefan u srcu Beča. U izložbi s naslovom „Embodiment“, ada utjelovljenje, rodjeni Maloborištofac daje svoj stav kontekstu med materijom, tijelom i duhom i se pri tom naslanja na povijest spasenja i religijov.

Kulturni tajedan 13.8.2018. on demand

pandiljak: Rub i sredina

U ljetni izdanji stoji na programu ove emisije hrvatska muzika različnih interpretov i grup. Ovput su to grupe, ke su bile za öuti pri prošli Dani mladine.

Rub i sredina 13.8.2018. on demand

utorak: Plava raca

Osnovna škola Klimpuh je bila koncem junija na ekskurziji u Željeznu. A odpodne su bili i kod nas u ORF-u Gradišće kade su školari imali mogućnost da si pogledaju kako funkcioniraju televizija i radio.

Plava raca 14.8.2018. on demand

srijeda: Širom barom

Veselje na igranju ali i dobro razumivanje unutar društva, to da su najvažniji uzroki, zač se je nastavilo društvo limene glazbe Cindrof 40 ljet dugo. A uprav tu kruglju obljetnicu svečuju ljetos različnimi priredbami. Tako su nedavno pozvali na dvodnevnu feštu za četira desetljeća postojanja muzičkoga društva Cindrof. Vrhunac fešte je bio kotarski sastanak limene glazbe kot i nacitanje u marširanju.

SINN - to je Socijalna INicijativa Nova Gora. SINN nije klub. SINN su muži i žene ki su za druge ovde: za stare, za mlade, za betežne, za svakoga ki pomoć triba. Jednoč u misecu se i u krčmi u novoj gori sastuju ljudi prik 50 , da se skupa vježbaju memoriju i fizičku kondiciju.

Širom barom 15.8.2018. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Ljetna izdanja ove emisije su posvećena muziki. I ov put se morete muzikalno okripiti.

Poslušajte priliku 16.8.2018. on demand

petak: Živo Srebro

Devet od 16 školarov osmoga razreda Osnovne škole Mihovila Nakovića u Koljnofu je nastupilo pri jezičnom ispitu iz hrvatskoga jezika u Baji. Školari su se počeli učiti hrvatski jezik kot tudji jezik još u prvom razredu. Uzato su bili i na državnom naticanju iz hrvatskoga narodopisa.

Živo srebro 10.8.2018. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 11.8.2018. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 11.8.2018. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 12.8.2017. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail