Actionday za školare u Gornjoj Pulji

30 dice osnovne škole Veliki Borištof je sudjelivalo pri takozvanom Actiondayu u Gornjoj Pulji. Pri ovoj akciji gradišćanske Športske unije moru sprobirati različne nesvakidanje športske vrsti u dvorani. Cilj je, da se dica i u zimski miseci giblju i zabavljaju pri športu.

Borištofska škola je jur tri pute sudjelivala pri ovoj akciji, ar su školari svaki put oduševljeni, je rekla učiteljica Katarina Weidinger. U školi se osebujno zgledaju na šport i gibanje. Pri ovoj akciji moru školari sami odlučiti, ke štacije kanu pohoditi kot na primjer tenis, bižanje, skakanje ili bungeering a dica uživanju svaku novu i zabavnu ponudu, tako Weidinger.

Katarina Weidinger actionday u Gornjoj Pulji
ORF
Učiteljica za tijelovježbanje, Katarina Weidinger je sprohodila školare...
actionday u Gornjoj Pulji
ORF
...pri akciji gibanja, u koj su upoznali različne vrsti športa...
actionday u Gornjoj Pulji
ORF
...kot na primjer bungeering

Sudjelivale su brojne škole kotara Gornja Pulja

Tri učitelji velikoborištofske škole su pratili dicu pri športskoj akciji. Sudjelivale su i osnovne škole iz Dolnje Pulje, Mjenova i Bajngroba kot i Dvojezična nova sridnje škola Veliki Borištof. Sve skupa je došlo 400 dice na Actionday. Pred dvimi ljeti su u Velikom Borištofu priredili Actionday.

actionday u Gornjoj Pulji
ORF
Školari su se igrali tenis u športskoj dvorani Kurz....
actionday u Gornjoj Pulji
ORF
...za sudjelivanje pri actiondayu su dostali povelju
actionday u Gornjoj Pulji
ORF