Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
ORF
Priredba

Uspješan Hrvatski bal u Vincjetu

U Vincjetu je Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (HKD) čer pozvalo na Hrvatski bal jug. Na bal u suorganizaciji omladinskoga društva Čajte i Vincjeta u seoskoj dvorani Vincjeta je došlo oko 400 ljudi.

Bal su svetačno otvorili maturanti Dvojezične gimnazije Borta s tradicionalnom polonezom. O ljetošnjem zadnjem Hrvatskom balu u Gradišću je rekao Dominik Tallian od HKD-a jug, da je posebnost bala to, da je uz Hrvatsko kulturno društvo organiziran i od mladine Vincjeta i Čajte.

Zvanatoga da se mladina jako trudi, da se ov bal drži u južnom Gradišću. Pripravu za bal si razdilu tako, da HKD organizira termin, dvoranu i muziku a mladina sve drugo ča naliže dekoraciju dvorane kot i serviz i podvaranje gostov.

Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Dominik Tallian od HKD-a jug

Obljubljen bal cijele regije

Bal da je jako obljubljen u cijeloj regiji, tako da dojdu i ljudi iz bliže i daljne okolice ali i iz sridjnega Gradišća dojde velika grupa mladih ljudi. To su feni Paxov i se vozu tamo, kade nastupaju.

Za klasično otvaranje s polonezom da nije bio operni bal peldodavan, nego to su djelali zbog toga, da imaju maturanti većputi mogućnost prezentirati polonezu, za ku su se dost dugo vježbali. Zvanatoga da doprimu oni čuda prijateljev kot i njeve roditelje na bal.

Fotostrecke mit 14 Bildern

Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Hrvatski bal jug u Vincjetu
Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Hrvatski bal jug u Vincjetu
Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Hrvatski bal jug u Vincjetu
Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Hrvatski bal jug u Vincjetu
Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Hrvatski bal jug u Vincjetu
Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Hrvatski bal jug u Vincjetu
Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Hrvatski bal jug u Vincjetu
 Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Hrvatski bal jug u Vincjetu
Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Paxi su od samoga početka zakurili publiki
Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Bahetaši, Paxi i feni
Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Feni Paxov iz sridnjega Gradišća
 Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Hrvatski bal jug u Vincjetu
Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Maturanti i maturantice Dvojezične gimnazije Borta su otvorili bal polonezom
Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Hrvatski bal jug u Vincjetu

Premijerni nastup Bahetašov

Novo na balu je bio premijerni nastup stoprv pred kratkim formiranoga sastava Bahetaši, čiji kotrigi su iz Čajte, Čembe kot i Bandola. Dominik Tallian je sam jedan od muzičarov, tako je to bilo za njega dobra prilika uplesti Bahetaše u balski program, je rekao Dominik Tallian od HKD-a jug.

Hrvatski bal u Vincjetu
ORF
Južnogradišćanski sastav Bahetaši su imali premijerni nastup na balu