Rektor Markus Müller, Anna Kitta, Andrea Berzlanović, Andrea Christian Berger, Daniela Haluza, Curriculum-direktorica Anahit Anvari-Pirsch
Medicinsko sveučilišće Beč
Medicinsko sveučilišće Beč
medicina

Nagrada za forenzičarku Berzlanović

Nagradom Veronike Moser-Fialka za diverzitet u nauki je odlikovan seminar stručnjakinje za sudsku medicinu Andreje Berzlanović na sveučilišću za medicinu u Beču. U seminaru se bavu nasiljem u privatnom i poslovnom kontekstu.

Forenzičarka Berzlanović skupa sa socioekonomom Christianom Bergerom u ovom semestru na sveučilišću u Beču nudi predavanje s naslovom 3G, za čim se kriju početne nimške slove za riči nasilje, spol i društvo.

Christian Berger i Andrea Berzlanović
Andrea Berzlanović
Christian Berger i Andrea Berzlanović s poveljom

U seminaru glumu pogibelne situacije

Seminar se bavi s obliki i dinamikom nasilja u različni privatni i poslovni konteksti. Cilj seminara je posredovati kompetenciju, kako zahadjati s tjelovnimi i verbalnimi napadi i seksualnim bantovanjem na djelatnom mjestu ino u javni i zaštićeni prostori.

S druge strani predstavljaju i pravnu situaciju pogodjenih i ponudu za podupiranje žrtav. Seminar se sastoji od referatov, diskusijov i vježbov, pri čem glumice i glumci simuliraju izazovne situacije, ke potom i analiziraju.

Stručnjakinja kontrolira u različni institucija

Berzlanović, ka ima svoje korijene u Gerištofu i Prisiki, djela uz svoj glavni posao na centru za sudsku medicinu još kot stručnjakinja u komisiji narodnoga pravobraniteljstva za čuvanje ljudskih prav.

Ona u vezi s predbacivanji nasilja apsolvira kontrolne pohode različnim institucijam kot su to zatvori, domi, bolnice ili kasare.

Berzlanović je po drugi put odlikovana

Nagradu Veronike Moser-Fialka za diverzitet, ka je dotirana s 2.000 eurov, je Berzlanović primila sada jur po drugi put. Pred dvimi ljeti je odlikovana za vijenac interdisciplinarnih predavanj s naslovom „Jedna od pet“, ka se bavu s nasiljem protiv žen i uopće u socijalnom okolišu.

Ova predavanja Berzlanović organizira jur 14 ljet dugo u suradnji s društvom Autonomnih ženskih stanov i s narodnim pravobraniteljstvom.