Marko Kölbl
ORF
ORF
Kronika

Kölbl pelja Institut za etnomuzikologiju

Marko Kölbl iz Stinjakov je od 1. oktobra novi peljač Instituta za istraživanje narodne muzike i etnomuzikologije na Sveučilišću za muziku i izvedbenu umjetnost u Beču (MDW). 36-ljetni znanstvenik i muzičar je naslijedio Ursulu Hemetek. Kölbl je u novoj funkciji odgovoran za personal, organizaciju naobrazbe i budžet.

Marko Kölbl je kot peljač Instituta za istraživanje narodne muzike i etnomuzikologiju odgovoran za cijeli team, ada za sve suradnike i suradnice. Ali suradnja med kolegi da je i do sada jako dobro funkcionirala prez bilo kakove hirarhije, tako se ufa, da će to i nadalje tako ostati.

Otvaranje Centar za istraživanje muzike i manjin Sveučilišća za muziku i umjetnost Ursula Hemetek Marko Kölbl
ORF
Marko Kölbl kot govorač na priredbi Sveučilišća za muziku i izvedbenu umjetnost u Beču

Marko Kölbl je študiran klasičan muzičar. 2017. ljeta je doktorirao. Izobražen je u instrumentalnoj i jačenoj pedagogiki i klaviru. Uz drugo je aktivan u gradišćanskohrvatskoj muzičkoj sceni, na primjer kot peljač Šare klape iz Stinjakov.

Najmladji peljač nekoga sveučilišnoga instituta

Posebnost da je, da je on mladji nego svi ostali kolegi i sve ostale kolegice. Kot je rekao prema Hrvatskoj redakciji je on najmladji peljač nekoga instituta na sveučilišću.

Zvana toga je on sada u ovoj funkciji isto odgovoran za organizaciju podučavanja, ada za pojedine predmete a i za učitelje, razlaže Marko Kölbl. Oni da imaju oko 25 učiteljev i učiteljic, ki podučavaju različne muzičke predmete početo od jačenja „jodlera“ prik igranja violine ča do srpskih romskih muzičkih tradicijov. A to da se svaki semestar mora novo organizirati, ovako Kölbl dalje.

Dosadašnja peljačica Ursula Hemetek nagradjena

Ursula Hemetek je petak, 7. oktobra imenovana časnim kotrigom Insituta za istraživanje narodne muzike i etnomuzikologije. Dodilili su joj i zlatu zaslužnu medaliju sveučilišća za muziku.

Otvaranje Centar za istraživanje muzike i manjin Sveučilišća za muziku i umjetnost Ursula Hemetek
ORF
Ursula Hemetek je primila odlikovanje za svoj angažman na muzičkom polju

Predvidjen je bachelorski študijum

Marko Kölbl kani etablirati bachelor-študijum u predmetu etnomuzikologije i tradicionalne muzike. On sada ima i čuda vezov rektorici sveučilišća pred svim u pogledu na razvijanje sveučilišća i odluke u okviru politike na sveučilišću.

Hemetek je izgradila težišće manjinske muzike

Institut za istraživanje narodne muzike i entomuzikologije postoji od 1965. ljeta. Ursula Hemetek je za svoje vrime izgradila težišće muzike manjin. Da bi ovo težišće i u budućnosti osigurali su sklopili ugovor s novim Centrom za istraživanje muzike i manjin MMRC, Music and Minorities Research Center. Toga je Ursula Hemetek utemeljila 2019. ljeta.