KUZ Mattersburg eröffnet
ORF
ORF
Kultura

Otvoren Kulturni centar u Matrštofu

U Matrštofu su nedilju otvorili novi Kulturni centar. Osam ljet dugo je centar bio zatvoren, ar su ga sanirali i proširili. U zgradi su sada smješćene i druge institucije a osebito težišće leži na literaturi.

U centar uključeni su uz druge Literarni stan Matrštof i Zemaljska biblioteka. Stroški pregradnje iznašaju skoro 22 milione eurov.

KUZ Mattersburg eröffnet
ORF
Nova zgrada Kultrunoga centra Matrštof

Zgrada kulturnoga centra u Matrštofu je iz 1976. ljeta. 2014. ljeta su instituciju zatvorili zbog gradjevinskih nedostatkov.