Postavljanje dvojezičnih seoskih tablov
ORF
ORF

Dvojezične seoske table u hrvatski seli

49. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio serije.

Stoprv 45 ljet po potpisanju Državnoga ugovora iz 1955. ljeta i 24 ljeta po upeljanju Zakona o narodni grupa 1976. ljeta, su 13. julija 2000. ljeta postavili prvu dvojezičnu seosku tablu Gradišća, i to u Velikom Borištofu.

Gradišćanski Hrvati su se morali boriti za dvojezične table

Ali pravo na dvojezične topografske natpise je zapravo jur garantirano tretom točkom člana 7 Državnoga ugovora i kašnje tretim dijelom paragrafa 12 Zakona o narodni grupa. Ovoj prvoj dvojezičnoj tabli u Gradišću su prethodile različne političke akcije članov narodne grupe. Karakteristično je bilo, da su narodne grupe dostale putem zakona prava, ali impulz da bi se ova garantirana prava i egzekutirala, je svenek morao dojti iz narodne grupe.

Tako su aktivisti Kuge u maju 1985. ljeta montirali u neki seli sridnjega Gradišća prve dvojezične table, ke su sami oblikovali. Aktivisti su se ufali, da ćedu dostati krivičnu prijavu i da moru uložiti prigovor pred Ustavnim sudom. Tako su se ufali prisiliti vlast, da implementira dvojezične topografske natpise. Ali tako daleko nije došlo. Table su demontirane i deponirane na dvoru Joške Vlašića u Velikom Borištofu. Ali šare table su imale u velikom jako pozitivan uticaj na stanovnike. Nije se samo KUGA angažirala u pitanju dvojezičnih tablov.

Dvojezične table u hrvatski seli
ORF
Privatnik u Čajti je na svojoj zidi prema javnoj cesti 1994. ljeta izrazio potribovanje o dvojezičnoj topografiji

Dvojezične table i „Dan mladine“

Nekoliko ljet dugo su table bile glavna tema Hrvatskoga akademskoga kluba. Člani HAK-a su kanili ishasnovati svakoljetni festival „Dan mladine“ da širu temu dvojezičnih seoskih tablov. 1987. ljeta su tako – u okviru festivala – u Mjenovu po prvi put načinili i postavili dvojezičnu tablicu uz regularnu tablu.

Dvojezične table u hrvatski seli
ORF
U okviru Dana mladine je Hrvatski akademski klub ljeta dugo ovakovimi akcijami…
Dvojezične table u hrvatski seli
ORF
…upozoravao na neispunjeno pravo iz Člana 7 Državnoga ugovora.

Ljeto kašnje su jur postavili tri table i to u Pajngrtu, a 1989. ljeta tri table u Čajti. Putem medijev se je ova tema proširila u javnosti i akcije su proširili. Tako su 1990. ljeta u sridnjem Gradišću postavne table od kartona u 13-i seli. Prva tablica od pleha je postavna 1992. ljeta u Novoj Gori.

Dvojezične table u hrvatski seli
ORF
Zelene parlamentarke Marijana Grandić i Terezija Stoišić su pri Danu mladine 1992. ljeta u Novoj Gori pričvrstile dvojezičnu tablu i tim izazvale ne samo razumivanje gradjanov.

Parlamentarke za Zelene Marijana Grandić i Terezija Stoišić iz Stinjakov su bile centralne figure ove akcije, ar su imale parlamentarni imunitet i se tako nisu morale bojati kaštige. I u dojdući ljeti su postavili plehene table od Frakanave 1993. ljeta do Maloga Borištofa 1999. ljeta. Ali ove table nisu imale plavi okvir– kot oficijelne table – nego črljeno-žuti rub.

Dvojezične seoske table u hrvatski seli Gradišća
ORF
Dvojezična seoska tabla sa žuto-črljenim rubom je HAK postavio 1993. ljeta u Frakanavi

Tabla u Malom Borištofu još danas stoji kod zapadnoga selskoga ulaza. Ali mnogobrojne akcije nisu ostale prez reakcijov. U rani 90-ti ljeti je HAK morao platiti mnoge kaštige za ove akcije.

Dvojezične seoske table u hrvatski seli Gradišća
ORF
Kotrigi HAK-a pri akciji za postavljanje dvojezičnih seoskih tablov

A u neki pogodjeni hrvatski seli kot na primjer u Cindrofu je došlo do otpora protiv dvojezičnih tablic. Akcionizam 80-tih i 90-tih ljet je konačno kumulirao u izvršnoj odredbi ondašnjega socijaldemokratskoga kancelara Viktora Klime.

Črno-plava koalicija je postavila table 2000. ljeta

Ali postavljanje selskih tablov je pripalo koaliciji ÖVP-a i FPÖ-a, iako je to sigurno do neke mjere bila velika inscenacija, putem ke su kanili svitu dokazati da uključenje FPÖ-a neće peljati rasistično motiviranomu nemiru.

Dvojezične table u hrvatski seli
ORF
Savezni kancelar črno-plave vlade Wolfgang Schüssel pri svetačnom pričvršćenju prve oficijelne dvojezične table 2000. ljeta u Velikom Borištofu
Dvojezične table u hrvatski seli
ORF
21. junija 2000. ljeta su u odredbi o dvojezičnoj topografiji u Gradišću definirali sela, ka ćedu dostati dvojezične seoske table
Dvojezične seoske table u hrvatski seli Gradišća
ORF
Dvojezične seoske table pred montiranjem u skladišću cestarnice

Ali dokazni kip, ki se je širio i tako stvorio impresiju mirne složnosti, je na nekolike gradišćanske Hrvate neugodno djelovao, ar su imali ćut da ih je politika instrumentalizirala na nje hasan.