Kulturna zadruga KUGA u Velikom Borištofu se formira
ORF
ORF

Gradišće dostaje kulturne centre

41. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio serije.

41. dio

Kad je Fred Sinowatz 1971. ljeta minjao u saveznu politiku i tako položio svoju službu kot zemaljski savjetnik za kulturu, je nastao Gerald Mader novi zemaljski savjetnik. Mader je poznat u prvom redu za svoj uticaj na gradišćansku kulturnu scenu. Još u dobi pred svojom službenom periodom je on formirao Narodne visoke škole u Gradišću i tako stovio važan istrumenat obrazovne politike.

Zemaljski savjetnik za kulturu Gerald Mader
ORF
Gerald Mader je od 1971. do 1984. bio kotrig Zemaljske vlade i uz drugo bio nadležan za kulturu

Danas je Mader još svenek poznat kot utemeljitelj Austrijanskoga znanstvenoga instituta za mir i rješavanje konfliktov. Tomu znanstvenomu institutu, ki još danas postoji, je bilo od 2010. do 2013. ljeta priključeno austrijansko privatno sveučilišće, takozvani European Peace University.

Arhitekt Mate Szauer i stil brutalizma

U Maderovom službenom času su realizirani mnogi projekti, ki su stimulirali kulturni i obrazovni žitak u Gradišću. Tako su na primjer 1976. ljeta otvorili Kulturni centar u Matrštofu. Za mnoge gradjevinske projekte onoga časa je bio odgovoran arhitekt Mate Szauer iz Fileža. Med projekti, za ke je on odgovoran, su na primjer kulturni centri u Željeznu i u Novom Gradu, ali i dvojezična sridnja škola u Velikom Borištofu. Szauer je još danas jedan od najznačajnijih i najvažnijih arhitektov Gradišća, i je u stilu brutalizma ili gologa betona izgradio neke arhitektonske monumente.

brutalizam čuvanje spomenikov zgrada Sridnja škola Veliki Borištof
ORF
U stilu brutalizma je zgradjena Dvojezična sridnja škola Veliki borištof

Par dan po otvaranju kulturnoga centra u Matrštofu, je ondašnji ministar za školstvo Fred Sinowatz otvorio i Cselleyjev malin u Uzlopu rečenicom: „Ja ne znam ča otvaram, ali je otvaram“. U Cselleyjevom malinu se je tako etablirao centar umjetnosti, u kom su priredili prvi veći pop-festival s nekoliko tisuć ljudi.

Cselley Mühle in Oslip: Fred Sinowatz
ORF
Ministar Fred Sinowatz otvorio je Cselleyjev malin

U južnom Gradišću se je 1980. ljeta formirao takozvani Jugendhaus Oberwart iz koga je 9 ljet kašnje nastao OHO kot dom suvrimene umjetnosti.

KUGA u Velikom Borištof kot kulturni centar većjezičnosti

U sridnjem Gradišću je 1982. ljeta otvorila KUGA svoja vrata i je nastala važna institucija kulture i gradišćanskih Hrvatov. Iako je KUGA do danas nastala čvrst dio Velikoga Borištofa i sridnjega Gradišća, je na početku imala velike probleme. U prvom redu je postojao konflikt s crikvom, jer crikvi je slišila stara škola u koj je KUGA bila smješćena.

KUGA u Velikom Borištofu
ORF
KUGA u Velikom Borištofu se je od samoga početka zalagala za većjezičnost

Za očuvanje i podupiranje većjezičnosti i multikulturaliteta je KUGA dala važne impulze. Uz različne tečaje, predavanja ili štanja je i KUGA polipšanjem seoskih tablic 1985. ljeta javnost upozorila, da još svenek nisu ispunjena narodnoj grupi garantirana prava.

Radioemisije na hrvatskom jeziku

Važan korak u smir ispunjenja prava je bilo upeljanje prvih hrvatskih radioemisijov 1979. ljeta. Deset ljet kašnje su emitirane prve hrvatske televizijske emisije u ORFu. U dojdući ljeti je ORF program proširio i na druge narodne grupe. Uz printmedije je hrvatska redakcija ORF-a bila važan faktor za očuvanje dvojezičnosti i je danas općenito priznata institucija gradišćanskohrvatskoga jezika.

Nalipnica prve nimško-hrvatske radioemisije „Kennwort Hrvati“
ORF
U januaru 1979. ljeta je emitirana prva nimško-hrvatska radioemisija „Kennwort Hrvati“. U septembru je krenula prva čisto hrvatska radioemisija „Naši ljudi“

U 80. ljeti je sigurno bilo važno upeljanje hrvatskoga službenoga jezika u 6 od 7 kotarov Gradišća. Uzrok za upeljanje je bio ta, da su se pojedine peršone potužile i su dostale pravo pred Ustavnim sudom, ki je ukinuo dijele Zakona o narodni grupa. Paralelno tomu je došlo do kodificiranja jezika: 1982. ljeta je izašao Nimško-gradišćanskohrvatski-hrvatski rječnik, 1991. ljeta Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik, 2003 gradišćanskohrvatska gramatika i 2010. ljeta pravopis gradišćanskohrvatskoga jezika.

Radoslav Katičić rječnik
ORF
Prvi dio Gradišćanskohrvatskoga rječnika se je pojavio 1982. ljeta

Ovo pozitivno razvijanje sigurno u ovom obliku nebi bilo moguće bez mnogih akterov i različnih kulturnih inicijativov, ki su se u 1980. ljeti aktivno zalagali za većjezičnost i očuvanje hrvatskoga jezika u Gradišću.

Gradišće
ORF