PAX
PAX
PAX

PAX i Bruji se pojavu na muzičkoj sceni

40. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio serije.

40. dio

U dobi hladnoga boja je bila Austrija – a isto tako i Gradišće – u ekonomskom i kulturnom pogledu usko povezana sa Zapadom. Kot dio Zapada su tako muzički stili rock&roll i beat iz Amerike i Velike Britanije našli put i u dnevne sobe mladine. Tako su lifrali pozadinsku muziku za konflikt generacijov ki je kipio od 1960-tih ljet u redi mladine.

Još su tamburaške grupe dominirale muzičku scenu

Mladina je nastajala sve angažiranija u političkom smislu. Ali do konca 1970. ljet je bila gradišćanskohrvatska muzička ponuda jako slaba i se je u glavnom reducirala na tamburaške grupe.

Tako je na primjer 1971. ljeta utemeljena folklorna grupa Kolo-Slavuj putem fuzioniranja bečanske plesne grupe Kolo i velikoborištofske tamburaške grupe Slavuj.

Kolo Slavuj
Kolo Slavuj
Iz plesne grupe Kolo i velikoborištfske tamburaške grupe Slavuj je 1971. ljeta nastao ansambl Kolo Slavuj.

Mladina je bila sita folklorne muzike

Ali mnogim mladim ljudem ova folklorna muzika nije pasala, jer su na jednu stran bili siti ove muzike odnosno su ju vidili kot relikt starje generacije, s kom se već nisu mogli ili nisu kanili potpuno identificirati.

Na drugu stran je kod ponude postojao velik deficit. Med prvimi muzičari ki su vidili ta deficit i ki su imali volju zapuniti ovu škulju su bili bandi PAX i Bruji.

PAX
ORF
Muzičari grupe PAX su bili i na turneji u Sjedinjeni amerikanski država.

PAXi su nastupali u hrvatski i nimški seli

Grupa PAX se je utemeljila 1978. ljeta i je bila – u kontrastu Brujem – osebito nepolitična i je pokrivala izvanredno širok spektar muzike. Od utemeljenja grupe do danas su PAXi imali oko 1.000 nastupov u skoro 90 različnih sel.

U tom pogledu je grupa PAX najuspješnija muzička grupa gradišćanskih Hrvatov. Važno je spomenuti i to, da nisu bili samo u hrvatski seli redoviti gosti nego i u nimški, i su tote isto tako igrali hrvatsku muziku, tako da je i tote nastala poznata.

Grupa PAX je doprimila jugolsavensku muziku u Gradišće

Oni su bili za Gradišćance važan motor populariziranja jugoslavenskih muzičkih sastavov kot na primjer Prljavo kazalište.

S njevom muzikom su oni pri nekoliki priredba stvorili ugodnu atmosferu pri koj su se člani narodne grupe rado strefili i upoznali – i to prik granic poznatoga socijalnoga i geografskoga terena.

The Brew
ORF
Grupa The Brew se je utemeljila 1968. ljeta.

Bruji su nastali iz grupe The Brew

Čisto drugi put su išli člani grupe Bruji. Grupa je utemeljena 1980. ljeta i je prije postojala pod imenom The Brew.

Jur u dobi študiranja su neki člani bili politički jako aktivni i su se popali po takozvanom „napadu na seosle table“ u Koruškoj sve jače baviti sa situacijom i politikom gradišćanskih Hrvatov.

Bruji
ORF

Manjinskopolitička i socijalnodruštvena kritika u jačka

Tako se i prva ploča Brujev „gemma Krowodn schaun“ more viditi kod čist politički statement. Ali ova uglazbljena kritika se publiki nije vidila. Najveć je publiku jadalo hasnovanje riči „Krowod“.

Ipak se je Brujem ugodalo i prik granic Gradišća upomenuti na probleme narodne grupe gradišćanskih Hrvatov. U toku vrimena su nastali sve popularniji i su se tako – kot i PAXi – ne nek samo igrali u radiju nego su nastupali i pri veliki priredba izvan Gradišća.

PAX i Bruji su kreirali „krowodnrock“

Ove dvi grupe, ke su još i danas aktivne, su u 80-ti ljeti napravile fundamenat takozvanoga „krowodnrocka“ i su inspirirale dojduće generacije muzičarov. Tako su pred 20 ljeti utemeljeni bandi kot na primjer Marice igrališće, Zetori ili Elektrikeri, ki su bili socijalizirani s muzikom Brujev i PAX-ov.

Za nje je bilo samorazumljivo kombinirati gradišćanskohrvatske tekste s modernom rock i pop muzikom. Iz današnje perspektive moremo tako reći, da se je u 1980-ti ljeti stvorio važan dijel gradišćanskohrvatske samosvisti i identiteta, ki još danas ima visok uticaj.

Gradišće
ORF