Jurica Čenar
ORF
ORF
Mediji

ORF-novinar Jurica Čenar stupio u mirovinu

Novinar i peljač redakcije za narodne grupe u zemaljskom študiju ORF-a Gradišće, Jurica Čenar je s 1. septembrom stupio u mirovinu. Od utemeljenja Hrvatske redakcije je sudjelivao najprvo kot slobodni, a kašnje kot zaposleni urednik.

Jurica Čenar
ORF
Jurica Čenar je po odlasku Freda Hergovića iz ORF-a s početkom ovoga ljeta preuzeo peljanje Redakcije za narodne grupe u zemaljskom študiju Gradišće

Čenar je pomagao pri izgradjivanju Hrvatske redackije

1979. ljeta, kad se je utemeljila Hrvatska redakcija, je ORF-študio u Željeznu bio smješćen u takozvanoj ekspozituri na Feuersteigu i u današnjoj muzičkoj akademiji. 1982. ljeta se je otvorila današnja zgrada zemaljskoga študija ORF-a Gradišće na adresi Buchgraben 51. „Imao sam sriću da morem pomoći izgradjivati Hrvatsku redakciju“, se spominja Čenar. „Ali bilo je čuda pomoćnikov, ar je bilo u interesu svih gradišćanskih Hrvatov da dostanu radio, ki je vridan Hrvatov“.

Jurica Čenar
ORF
Jurica Čenar je od samoga početka sudjelivao u Hrvatskoj redakciji ORF-a

65-ljetni Čenar je bio odgovorni urednik za radio visti i različne emisije, kašnje pak i za televizijski magazin Dobar dan Hrvati. „Bilo mi je svenek važno da produkt nastane dobar, da se ča novoga stvori, ali da se i staro očuva“. U 42 ljeti svoje službe je oblikovao bezbroj prinosev za radio i televiziju, a neko vrime je i djelao u Aktualnoj službi.

Jezično školovanje u Hrvatskoj redakciji

U jezičnom pogledu sam se u suradnji s ljudi čuda naučio, je rekao rodjeni Dolnjopuljanac Čenar. Svaki tajedan su u stanu imali tečaje. Nikola Benčić je predavao novinarom Hrvatske redakcije o kulturi i povijesti Gradišćanskih Hrvatov, a Joško Vlašić je držao jezične vježbe. Kad je Hrvatska redakcija počela producirati televizijsku emisiju Dobar dan Hrvati, je svaki petak pred zgotavljanjem emisije dohadjao jezični konzulenti pregledati i korigirati tekste. Ovu funkciju su vršili Joško Vlašić, Ivo Sučić, Feri Sučić i Ivan Rotter. „Uza to se človik i sam uči, sam šte. Izašao je rječnik a kašnje i gramatika a kad človik hasnuje tu literaturu se čuda nauči“, ovako Čenar.

Jurica Čenar
ORF
Jurica Čenar

Hrvatska redakcija pred novimi izazovi

Za budućnost Hrvatske redakcije si Jurica Čenar želji, da se Hrvatska redakcija bude opet mogla koncentrirati na svoje i da bude načinjala čim bolji program za Gradišćanske Hrvate, bilo kade živu. Nove izazove on vidi u tom, da mladina već ne sluša toliko radio i ne gleda toliko televiziju, nego da je ova jako aktivna na socijalni mriža. Tu komponentu Hrvatska redakcija dosada ne zadovoljava u toj mjeri kot bi to bilo potribno, ovako Čenar. Ali on je jako optimističan, da će se Hrvatskoj redakciji ugodati probiti se i na socijalni mriža, da će ovde najti svoje štitelje i putem novih mogućnosti ke nudi na primjer podcast dostignuti nove slušatelje.

Jurica Čenar
ORF
Utorak se je Jurica Čenar oprostio od kolegov i bio zadnji dan u službi.

Jurica Čenar je pred svojim zaposlenjem u Hrvatskoj redakciji ORF-a bio glavni urednik Hrvatskih novin. Poznat je i kot aktivist za prava hrvatske manjine i kot najistaknutiji suvrimeni pjesnik Gradišćanskih Hrvatov.