Andrea Kolbe-Karall i Marin Berlaković
ORF
ORF
Dobar dan Hrvati

Dica i odrašćeni psihički trpu pod koronom

Home-schooling, home-office, sigurnosna distanca, maske, testiranje i svakodnevne visti o inficirani i teško obetežanih, pritišću na dušu i prouzrokuju stres i strah. Pogodjeni su odrašćeni istotako mladina i dica, veli psihoterapeutica i učiteljica Andrea Kolbe-Karall.

Ona je bila gost u televizijskom magazinu Dobar dan Hrvati, nedilju 11. aprila. Kod dice da se pred svim kaže, da se najdu sve već simptomi ki pokazuju na strah, depresije i općeniti pritisak. Sve već dice kaže i agresivne simptome, tako Andrea Kolbe-Karall.

Andrea Kolbe-Karall
ORF
Psihoterapeutica Andrea Kolbe-Karall je bila gost u Dobar dan Hrvati

Ovo pravoda sve skupa još ne znači, da ćedu se kot dice i zaistinu razviti psihički betegi. Simptomi da se svenek moraju i gledati u pogledu na opću situaciju dice, u kakovi familijarni situacija živu, jeli naprimjer imaju i dosta mjesta za sebe i mirnu sobu, u koju se moru po potriboći i povući najzad.

Mladina nima mogućnost, da najde svoju vlašću ličnost

Mladi ljudi u starosti od 15 do 19 ljet momentano i nimaju mogućnost, da držu živ kontakt svojim prijateljem. To da mladini onemogući, da kreira vlašću ličnost. Mladi ljudi da sada pretežno držu kontakte prik socijalnih medijov. A to da se u ovoj situaciji i neka ne prepriči sa strani roditeljev, ar uprav ov kontakt je za mladinu jako važan.

I kod starjih ljudi se kažu simptomi straha i depresije. Psihoterapeutica preporučuje, da se ljudi čim već vani na friškom zraku giblju, ar to da kod čuda simptomov pomaže. Važno je, da si i roditelji zamu časa za sebe i ne zamu sve tako ozbilno, tako psihoterapeutica.
Razgovor s psihoterapeuticom Andreom Kolbe-Karall si morete pogledati na našoj internetstranici i u ORF-TVteki.