općinski stan Filež
ORF
ORF
komunalno

Gradnja općinskoga centra u Filežu

U Filežu gradu novi općinski centar. Postojeći općinski stan će se pregraditi a na susjedskom zemljišću će se izgraditi nova zgrada, kade će biti smješćen novi vračitelj općine Filež, dr. Mark Somogyi. Na prvom katu novogradnje kanu stvoriti i dva dodatne apartmane.

Sadašnje prostorije već ne odgovaraju današnjemu vrimenu i potribno im je već mjesta, je rekao načelnik Hanzi Balogh (SPÖ) o uzroki pregradnje.

Načelnik Fileža Hanzi Johann Balogh
ORF
Načelnik Hanzi Balogh (SPÖ)

Proširenje zgrade općinskoga ureda

Postojeća zgrada općinskoga stana će ostati, samo prostorije ćedu povećati. Općinski ured je sada naime u jednom prostoru i u njem djelaju tri činovniki. To ne odgovara i je premalo, je rekao načelnik Balogh. Uza to ćedu povećati ured načelnika, matični ured i arhiv. Općini Filež pripadaju i sela Mjenovo i Gerištof.

općinski ured Filež
ORF
Općinski ured će i nadalje biti u dosadašnjem stanu.

Nova zgrada za vračiteljsku praksu i fizioterapiju

Novu zgradu ćedu nadograditi općinskomu stanu. Onde će biti smješćena ordinacija općinskoga vračitelja. Dosadašnja ordinacija je naime bila premala za potriboće novoga vračitelja, ki je stupio lani u oktobru u službu. To da je bilo jur spočetka jasno, ovako Balogh. U novoj ordinaciji ćedu biti tri sobe kot i jednu prostoriju za fizioterapiju. Onde će službovati vračiteljova žena, ka je fizioterapeutkinja, je rekao Hanzi Balogh.

plan novoga općinskoga centra i vračiteljske prakse Filež
ORF
Plan za novi općinski centar u Filežu
plan novoga općinskoga centra i vračiteljske prakse Filež
ORF
U novoj zgradi uz postojeći općinski stan će biti smješćena vračiteljska ordinacija i praksa za fizioterapiju.

Zgrada će biti gotova 2022. ljeta

Zemljišće i stan na susjedstvu općine su lani kupili. Stan su jur zrušili. Plan nove zgrade jur postoji i napravila ga je mlada inženerka Michaela Mörk iz Pervan, ovako načelnik Balogh. Sada još moraju peljati rasprave o gradnji i potom moru raspisati djelo, ovako Balogh dalje.

Investicije cijeloga projekta ćedu se kretati u višini od 2 do 2,5 milioni eurov, misli Balogh. Financiranje ali još nije rješeno. Novi općinski centar u Filežu kanu po mogućnosti kljetu zgotoviti i će imati ukupno već od tisuć kvadratnih metrov.