Neuromotorična učnja u novogorskoj školi
Karl Knor
Karl Knor
Retrospektiva

Zbivanja na školskom području 2020.

Na školskom području se je ljetos zbog pandemije čuda godalo i preminilo. Upeljali su na primjer homeschooling, ada učenje zdomi prik interneta, dilili su razrede i stvorili osebujne sigurnosne mjere. Školski žitak je nudio ipak i nove sadržaje – kot naprimjer prvu jezičnu tofeju za više škole.

Prva jezična trofeja za više škole

Na početku ljeta su se pri naticanju u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu školari mirili u osam jezikov, tako i u hrvatskom jeziku. Finalistice prve Jezične trofeje naticanja su u diskusiji s moderatorom morale pred publikom dokazati svoju jezičnu šikanost. Magdalena Pint iz željezanske trgovačke akademije je dobila naticanje pred Anom Fleischhacker i Katarinom Peranović.

 jezična trofeja na pvšk sprachentrophäe phs hrvatski ugarski
ORF
Magdalena Pint je dobila naticanje u hrvatskom jeziku …
 jezična trofeja na pvšk sprachentrophäe phs hrvatski ugarski
ORF
… za prvu jezičnu trofeju za više škole.

Većjezični roboter na Osnovnoj školi u Borti

Osnovna škola u Borti ima od februara osebujnu atrakciju. Većjezični roboter „Robi“ pozdravlja sve, ki dohadjaju u školu po nimšku, hrvatsku, ugarsku ili po englesku. Ovo su oni četiri jeziki, ke podučavaju u osnovnoj školi Borte. Ov roboter je nastao u okviru Erasmus programa skupa s Višom školom za tehnička zvanja u Pinkafelju.

Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF
Većjezični roboter na OŠ u Borti

Rušenje i gradnja škole u Novoj Gori

U marcu su u Novoj Gori počeli rušiti 50 ljet staru školsku zgradu, ka već ne odgovara potribnomu standardu. Na istom mjestu su od driva zgradili novu školu. Dostala je tri razrede i veću dvoranu za tjelovježbanje. Investirat ćedu 2,2 milione eurov. Na Vazme 2021. se kanu useliti u novu zgradu.

Likov kod nove škole
Karl Knor
U Novoj Gori gradu novu školsku zgradu u centru sela

Poljanci publicrali videoclipe za dicu

Zbog korone su na protuliće dobre dva misece pauzirala i folklorna društva. Da folkloraši nebi preveć zabili i da bi imali mogućnost vježbanja, je Folklorno društvo Poljanci počelo snimati videoclipe na hrvatskom jeziku i je publicirati u internetu. Peljačica mladih Poljancev, Julija Kornfeind kot i Lukas Kornfeind i Martina Spiranec su počeli snimiti redovito kratke videoclipe na hrvatskom jeziku.

Poljanci snimaju videoclipe za dicu
ORF
Julija Kornfeind, Martina Spiranec i Lukas Kornfeind su snimali videoclipe za dicu.

HKD izdao app za učnju jezikov

Hrvatsko kulturno društvo je izdalo novu aplikaciju za smartfone i za tablete. Tom aplikacijom se moru mala dica, ka još ne znaju čitati, učiti hrvatski jezik. Realizirali su ov projekt školari više tehničke škole Rennweg u Beču, kade Matthias Wagner djela kot profesor informatike.

Matthias Wagner
ORF
Matthias Wagner je skupa sa školari razvio…
Aplikacija „Moj prvi rječnik“
Matthias Wagner
… aplikaciju za smarfone za malu dicu.

Hajdenjaki predstavili web-platformu za dicu

Folklorna grupa Hajdenjaki iz Dolnje Pulje je u ljeti predstavila vlašću web-platformu za dicu. Projekt „Za male i velike“ peljaju uz Kristijana Karall još Vera i Nina Buranić, a na webplatformi društvo publicira svaku srijedu jačke, zbrajalice ili kreativne tipe za dicu.

Hajdenjaki kiritof Kuga i nova koreografija
ORF
Hajdenjaki pri kiriofu u Kugi u oktobru 2020.

HAK izdao Novi Glas online i otpovidao Dana mladine

Zbog oštrih uvjetov pri organiziranju velikih priredab u času korone, je Hrvatski akademski klub otpovidao ljetošnji Dan Mladine u Velikom Borištofu. Tako su se aktivisti študentskoga društva još već koncentrirali na novu online platformu Novoga Glasa.
Novi glas je od julija online.

sjednica Hakovcev
ORF
Tim Novoga Glasa oko glavnoga urednika, Konstantina Vlašića.

Direktor Martin Živković stupio u mirovinu

Prvi direktor Dvojezične gimnazije Borte, Martin Žifković je stupio u mirovinu. Kot pionir dvojezičnoga školstva je 65-ljetni Stinjačan bio nadležan za jedinu gimnaziju u Gradišću, u koj podučavaju dvojezično. 28 ljet dugo je slavist i filolog iz Stinjakov izvršavao posao direktora. A ta škola se je pred točno 25 ljeti uselila u novu zgradu. Pred tim je škola tri ljeta dugo bila smješćena u bortanskoj glavnoj školi.
Ljetos je tomu točno 25 ljet, da su se školari i školarice Dvojezične gimnazije Borta uselili u novu vlašću zgradu. U prvi tri ljeti postojanja gimnazije su hrvatsko-nimški i ugarsko-nimški razredi još bili smješćeni u zgradi glavne škole u Borti, a od septembra 1995. ljeta je otvorena nova samostalna gimnazija.

Martin Živković ide u mirovinu
ORF
Prvi direktor Dvojezične gimanziji u Borti je stupio u mirovinu.
Dan otvorenih vrat dvojezična gimnazija Borta
ORF
Pred 25 ljeti su se školari i učitelji uselili u vlašću zgradu u Borti.