10 éves az UMIZ4Kids sorozat – ünnepség Felsőőrben
ORF
ORF
kultura

10 ljet trojezični projekt UMIZ4kids

10 ljet dugo ima Ugarski medijski i informacijski centar (UMIZ) poseban projekt za dicu. UMIZ4kids je iniciirala čuvarničarka Katharina Dowas sa ciljem, da bi imali jedinstveni većjezični program za podvaranje dice. Svako ljeto UMIZ izdaje četire knjižice na tri jeziki u ki se najdu povidajke, igre, jačke kot i tanači i vokabeli za pedagoge.

Uza to su publicirali jur brojne knjige kot i CD-e s povidajkami. Hrvatsko kulturno društvo (HKD) usko skupa djela s UMIZ-om i im pomaže pri prevadanju ali i pri prodavanju knjig.

Háromnyelvű UMIZ4Kids könyvek
ORF
Teksti se redovito orijentiraju po ljetni doba i tema u čuvarnica ili dolnji razredi osnovni škola.
10 éves az UMIZ4Kids sorozat – ünnepség Felsőőrben
ORF
Direktor u mirovini, Martin Živković iz Stinjakov je pri prezentaciji čitao povidajku na hrvatskom jeziku. Katharina Dowas, ka si je izmislila projekt i ka ga još svenek angažirano podvara, je čitanje oživila lutkami.

Četire nove knjige za jubilej

Pri jubilarnom svečevanju u petak su prezentirali 4 nove sveske i čitali su trojezične povidajke. Hrvatski dio je predstavio direktor u mirovini Martin Živković. UMIZ-ove knjige za dicu korišćavaju u čuvarnica i škola u Gradišću, Beču, Ugarskoj i u Sloveniji.

10 éves az UMIZ4Kids sorozat – ünnepség Felsőőrben
ORF
Dica su sudjelivala pri svečevanju u Borti.
10 éves az UMIZ4Kids sorozat – ünnepség Felsőőrben
ORF
10 ljet UMIZ4kids svečevanje u Borti
Háromnyelvű UMIZ4Kids könyvek
ORF
U knjižica su otiskane i jačke s notami.