Umro Joško Preč
ORF
ORF
Kronika

Umro je farnik Joško Preč

Pandiljak je umro farnik u mirovini, Joško Preč. Rodjeni Undanac je bio 94 a ljeta star. Duhovnik jurske biškupije, pjesnik i aktivist je umro u jurskom domu za umirovljene duhovnike.

Joško Preč se je rodio 19. februara 1926. ljeta u Undi. Za duhovnika je zaredjen 1960. ljeta u stolnoj crikvi u Juri.

Po mladoj maši u domaćem selu su slijedile štacije kot dušobrižnik u neki ugarski fara, uz drugo u Vedešinu, Umoku i Hrvatskoj Kemlji. Od 1966. do 1972. ljeta je dušobrižnički podvarao faru Nova Gora, kade je izgradio novi farof.

Umro Joško Preč
ORF
Joško Preč pri televizijskom intervju-u 2006. ljeta

Do zadnjega dana u duhovničkom domu u Juri

Potom je službovao u bečanskoj nadbiškupiji dokle se je 1976. ljeta opet vratio u biškupiju Željezno. Službovao je u Dolnjoj Borti, Velikom i Malom Borištofu, Ketelju, Šundrofu i na kraju u Filežu.

Najduže, i to od 1977. do 1987. je bio dušobrižnik u Velikom Borištofu. I onde je dao izgraditi novi farof. 1989. ljeta je stupio Joško Preč kot farnik u mirovinu, ku je do zadnjega dana prebavio u dohničkom domu u Juri.

Velik angažman i za mladinu

Joško Preč se je kot dušobrižnik i jako angažirao za madlinu. U velikoborištofskom dekanatu je bio dušobrižnik za mladinu a kot glavni urednik Glasnika od 1978. do 1981. ljeta mu se je ugodalo zadobiti novih, mladih suradnikov.

Uredjivao je i druge časopise i liste a bio je i aktivan na kazališnom području kot režiser i prevoditelj igrokazov u Novoj Gori. Bio je aktivan i na drugom literarnom području.

Izdavač knjig i hrvatski aktivist

Izdao je dvi knjige: 1984. ljeta „Bog je ljubav“ a 1987. „Marija“. U okviru Gradišćanskohrvatske biblioteke Hrvatskoga štamparskoga društva je 2008. ljeta izašao zbornik „Ispunjen ljubavom“.

Umro Joško Preč
ORF
Kot izdavač knjig je bio Joško Preč isto poznat

Kot aktivist je bio značajan Prečov protest molitvom i gladom u Beču pred zgradom Saveznoga kancelarstva za priznanje samostalne države Hrvatske 1991. ljeta. Kada će biti pokop za sada još nije poznato.

 Umro Joško Preč
ORF
Joško Preč kot aktivist 1991. ljeta pred zgradom Saveznoga kancelarstva u Beču