Kuga
ORF
ORF
Priredba

Prva priredba u Kugi po lockdown-u

U Kugi u Velikom Borištofu će nedilju otpodne biti prva priredba po pauzi zbog koronavirusne pandemije. Slavistica Zorka Kinda-Berlaković će u četiri otpodne referirati na temu „Jezik Miloradićeve Slovnice i nje uticaj na književni jezik gradišćanskih Hrvatov“.

Predavanje je nastavak referata pri simpoziju prilikom 100. obljetnice Slovnice Mate Meršića Miloradića, ki je održan u Kugi u novembru 2019. ljeta.

Radoslav Katičić knjiga Zorka Kinda-Berlaković
ORF
Zorka Kinda-Berlaković referira pri prvoj priredbi u Kugi