Aplikacija „Moj prvi rječnik“
Matthias Wagner
Matthias Wagner
Naobrazba

Školari su razvili aplikaciju „Moj prvi rječnik“

Školari Više tehničke škole Rennweg u Beču su razvili smartphone aplikaciju na temelju knjige „Moj prvi rječnik“, ku je izdalo Hrvatsko kulturno društvo 1994. ljeta za školsku i predškolsku dicu.

Matthias Wagner, bivši sekretar Hrvatskoga kulturnoga društva, je kot profesor za informatiku svojemu 4. razredu predložio ov projekt kot završno djelo.

Matthias Wagner
ORF
Matthias Wagner je kot profesor za informatiku školarom predložio projekt

Aplikacija od hasni za dicu ka još neznaju čitati

Aplikaciju moru hasnovati i dica ka još neznaju čitati, to kot knjige nije bilo moguće, ar je onde uz sliku stala odgovorajuća rič, tako Matthias Wagner. Sada more dite samo pretisnuti na sliku i će veljek čuti hrvatski pojam.

Dica da u današnjem času čuda hasnuju pametne telefone ili tablete, tako da je ova aplikacija jedna jako dobra mogućnost širiti znanje hrvatskoga jezika, je rekao Matthias Wagner o ovoj aplikaciji.

Projekt kot završno djelo školarov pred maturom

Školari moraju kot završetak naobrazbe i to još pred maturom izdjelati jedan tehnički projekt. Tako je njev učitelj Matthias Wagner došao na ideju, da bi izdjelali aplikaciju. Aplikacija „Moj prvi rječnik“ za pametne telefone će se koncem januara prezentirati javnosti.

Matthias Wagner je bio i inicijator aplikacije „Zajačimo si“ Hrvatskoga kulturnoga društva. Ovom aplikacijom moru zainteresirani jačkari doprimiti najobljubljenije narodne jačke s teksti i notami na svoje mobilne telefone i tablet-kompjutore

Slikovni rječnik je Kulturno društvo izdalo pred 26 ljeti

U septembru 1994. ljeta je Hrvatsko kulturno društvo izdalo prvi slikovni rječnik za dicu na gradišćanskohrvatskom jeziku. Rječnik sadržava 500 riči svakidanjega žitka po tema uredjeno – a svaka rič je razložena kipom.

Ov slikovni rječnik za predškolsku i školsku dicu se je sastavio po uzoru jednoga slikovnoga rječnika iz Zagreba. Ov se je prepisao na gradišćanskohrvatski jezik i prilagodio gradišćanskohrvatskim prilikam.

Aplikacija „Moj prvi rječnik“
Matthias Wagner
Školari četvrtoga razreda Više tehničke škole Rennweg u Beču su razvili aplikaciju, ku ćedu predstaviti koncem ovoga miseca