Aplikacija za Kruh nebeski
ORF
ORF
Crikva

Aplikacija za Kruh nebeski

Teksti jačak iz molitvenika Kruh nebeski se sada digitalno moru inštalirati na odgovarajući mobilni telefoni. Ideju za takovu aplikaciju je jur pred ljeti imao Martin Krizmanić iz Prisike.

Realizirao ju je pomoću stručnjaka iz Slovačke, ki je bio izdjelao jur aplikaciju za ugarske knjige. Njega je Krizmanić prosio da li bi izdjelao aplikaciju i za hrvatske crikvene jačke.

Aplikacija za Kruh nebeski
ORF
Martin Krizmanić

Martin Krizmanić je vidio, da ljudi u crikvi nimaju molitvenih knjig i da mladina ne kani zeti molitvene knjige u ruke. I zbog toga je on digitalizirao tekste crikvenih jačak i je stavio u aplikaciju.
Jačke su podiljene tematski, a iskat se moru i po samom broju u Kruhu nebeskom.

Aplikaciju si more skinuti svaki iz interneta. Ali aplikacija se more inštalirati samo na mobilni telefon s operacijskim sistemom Android. U app-store-u se aplikacija more najti pod imenom „Énekeskönyv“. Pod tim imenom će se pojaviti veći broj pjesmaric. Kruh nebeski se nahadja sa slovačkom i ugarskom pjesmaricom na aplikaciji produkcije „Ratcash“ (vidi zdolnju sliku).

Aplikacija za Kruh nebeski
ORF
Ovako izgleda ugarska aplikacija, ka sadržava uz ugarski i slovački molitvenik i tekste jačak iz molitvenika Kruh nebeski
Aplikacija za Kruh nebeski
ORF
Pojedine jačke se moru iskati po broju ili po tematiki