Karl Franzens uni sveučilišće Grac
ERWIN SCHERIAU / APA / picturedesk.com
Sveučilišće Grac
znanstvenost

Katarina Tyran na konferenciji o većjezičnosti

„Jeziki u otvorenom svitu“ je bilo geslo medjunarodne konferencije na sveučilišću u Graca u Štajerskoj. Brojni znanstveniki iz različnih zemalj su tri dane dugo referirali o statusu i odnosu jezikov i njegovih govornikov u modernom i dinamičnom svitu. Sudjelivala je i sveučilišna asistentica na Institutu za slavistiku Bečanskoga sveučilišća, Katarina Tyran.

Težišće konferencije u Gracu su vrgli na manjinske jezike i većjezičnost u različni konteksti, je rekla Tyran. Sveučilišna asistentica Katarina Tyran, ka predaje na Slavistiki u Beču, je predstavila projekt koga je izdjelala sa svojimi študenti u ljetnom semestru. Pri tom su istraživali vidljivost južnoslavenskih jezikov u Beču, razlaže Tyran.

Aplikacija za vidljivost jezika

Kako je rekla Katarina Tyran su pri tom išli po gradu i iskali različne jezične znake, ada nalipnice, graffity, postere, table i sličnoga. To su pak fotografirali i stavili u aplikaciju. Pri tom su se zgledali na to da kategoriziraju je li su ovi znaki stavljeni od autoritetovili je li su govorači sami ostavili jezične slijede.

Projekt da je bio jako interesantan, ar su mislili da nećedu toliko najti, ali nasuprot je bio slučaj. Našli su brojne znake – zvećega ali na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku, iako im je ponekada bilo teško to razlikovati. Gradišćanskohrvatski su ali isto našli, pred svim u bližini Hrvatskoga centra u Schwindgasse u četvrtom bečanskom kotaru.

Konferencija dobra za izmjenu i inspiraciju

Ovakove znanstvene konferencija su polag Katarine Tyran jako dobre za izmjenu kontaktov i znanja. Njoj je bilo jako interesantno čuti predavanje znanstvenice ka je od manjine Samov, ki živu u baltički zemlja. Pred svim referati ki su tematizirali jezike ki imaju kritičnu sociolingvističnu situaciju su pokazali, da se moremo mirno malo opušćenije baviti s jezikom, tako Katarina Tyran.

Konferenciju organizirao je Centar za jezik, većjezičnost i didaktiku u Graca skupa s jezičnimi instituti iz Velike Britanije, Nizozemske i Portugala. Nedavno je sveučilišna asistentica Katarina Tyran sudjelivala pri prvom Južnoslavističkom kolokviju na bečanskom institutu za Slavistiku.