Pozitivna bilanca akutnih ordinacijov
ORF
ORF
Zdravlje

16.500 pacijentov u akutni ordinacija

SPÖ u Gradišću pozitivno bilancira razvitak u takozvani akutni ordinacija. Ove akutne ordinacije su upeljali u svi sedmeri kotari zemlje pred poldrug ljeta. U medjuvrimenu je 16.500 pacijentov koristilo ove večernje medicinske ponude.

Zvana toga su vračitelji u službi vizitov pohodili 3.400 betežnih ljudi doma.

To kaže aktualno ispitivanje po nalogu zemaljskoga poglavara Hansa Petra Doskozila, pišu u izjavi. U akutnoj ordinaciji ima od pandiljka do petka od petih otpodne do desetih navečer nadležni vračitelj službu za akutne slučaje ljudi. Paralelno uz to vršava dodatni vračitelj službu vizitov.