125 općin pri akciji Mladinski taksi

Jur 125 gradišćanskih općin sudjeluje pri akciji Mladinski taksi. Med njimi je 19 priznatih hrvatskih općin. Projekt Mladinski taksi je 2007. ljeta pokrenula Gradišćanska gospodarska komora uz podupiranje Zemaljskoga referata za mladinu i Referata za promet.

Mladi si na općini moru kupiti subvencionirani bon u vridnosti od pet eurov, ki valja u svakom taksiju širom Gradišća. Svaka općina odluči sama, koliko bonov kani podiliti svakomu mladomu i koliko mora svaki pojedini mladi platiti za bon.

Tri hrvatske općine u jugu med prvimi

Nova Gora, Novo Selo i Pinkovac su bile prve tri hrvatske općine ke su se pridružele projektu Mladinski taksi. Potom su slijedile općine Stinjaki, Bandol, Čemba, Veliki Borištof, Čajta, Vorištan, Cogrštof, Celindof, Pandrof, Otava, Štikapron, Uzlop i Vulkaprodrštof, a kot zadnje tri općine su pristupile Cindrof, Klimpuh i Bijelo Selo Mladinskomu taksiju.