Pandrof išće praktičnoga vračitelja

U Pandrofu će s početkom dojdućega ljeta nastati slobodno mjesto za vračitelja opće medicine s ugovorom s bolesničkom blagajnom. Iako su jur pred dužim vrimenom raspisali ovo mjesto, se dosle nije nigdor javio. Općinski tanač Pandrofa je zbog toga projdući tajedan zaključio, da će nuditi financijsko podupiranje za otvaranje vračiteljske prakse.

Pandrof općina

ORF

Općinski tanač Pandrofa se je projdući tajedan bavio pitanjem, kako atraktivirati mjesto za praktičnoga vračitelja u općini.

U Pandrofu imaju u trenutku tri praktične vračiteljice. Lani u protuliću je Etelka Vuketić-Dudaš otvorila svoju ordinaciju. Druga, Christine Loidl pravoda namjerava s koncem ovoga ljeta stupiti u mirovinu i zatvoriti svoju praksu. Treta vračiteljica, Mihaela Colescu je iz zdravstvenih uzrokov jur položila svoj ugovor s bolesničkom blagajnom i prakticira samo još u manjem opsegu kot vračiteljica po izboru.

Pandrof će nuditi vračitelju pomoć za štart

Pokidob da se dosle nigdor nije javio za slobodno mjesto u Pandrofu, kani općina Pandrof privući interesente financijskom pobudom kot ju jur dosle nudi zemlja Gradišće. Ona daje do 60.000 eurov podupiranja za investicije u novu ordinaciju.

Franc Husar

ORF

Franjo Husar

Istu svotu će novi vračitelj dostati i od općine Pandrof, je rekao vicenačelnik Pandrofa, Franjo Husar. Vračitelj mora za to dokazati svoje investicije i se obavezati, da će ostati najmanje pet ljet u općini, ovako Husar.

I stanovniki Novoga Sela idu u Pandrof k doktoru

Općina Pandrof ima već od 5.000 stanovnikov i dalje raste. Potribni da su barem dva vračitelji, ki imaju ugovor s bolesničkom blagajnom, veli Husar. Zvana toga pandrofski praktični vračitelji opskrbljavaju i stanovnike susjedskoga Novoga Sela, ar ovde uopće nimaju vračitelja opće medicine. Ako se do početka dojdućega ljeta ne najde praktični vračitelj za Pandrof, je vračiteljica Loidl pripravna još nekoliko misec dalje prakticirati, je spomenuo Franjo Husar. Ali on se ufa, da će se čim prije javiti praktični vračitelj za općinu.