MRT za tri bolnice u Gradišću

Bolnice u Novom Gradu, Borti i Gijeci ćedu dostati moderne magnetski rezonantne tomografe. Stari uredjaj u Borti će se nadomjestiti novim. U drugi dvi bolnica će se po prvi put nuditi MRT, u Novom Gradu jur od pandiljka, a u Gijeci od početka dojdućega ljeta.

Čim budu svi tri uredjaji u funkciji, će se za pacijente skratiti vrime čekanja od dosle šest tajedan na dva do tri tajedne.