Novi farski vikar u Hrvatskom dekanatu

S prvim junijom ima Hrvatski dekanat novoga farskoga vikara. Polag personalnih visti dijeceze Željezno je biškup Egidije Živković imenovao fra Zorana Tadića kot vikara za sedam far, i to za fare Dolnja Pulja, Veliki i Mali Borištof, Šuševo, Gerištof, Filež i Mjenovo. 47-ljetni Hrvat će biti smješćen na farofu u Velikom Borištofu.

Farnik u mirovini Jožef Hirschl je polag personalnih visti dijeceze s 31. augustom odvežen kot pomoćnik u fara Veliki i Mali Borištof kot i Šuševo. Hirschl je od lanjskoga septembra pomagao u ovi fara.

Zoran Tadić je pred 22 ljeti posvećen i je franjevac provincije Bosne Srebrene. Zadnjih šest ljet je službovao u velikoj gradskoj fari Bugojno u Bosni i Hercegovini.

Zoran Tadić farski vikar Borištof Hrvaski dekanat

Božidar Blažević

Biškup Željezna Egidije Živković i Zoran Tadić